Türkmenistanyň wekiliýeti Saud Arabystanynda Dag magdany boýunça üçünji forumyna gatnaşdy

  • 12.01.2024 17:10
  • 5241
Türkmenistanyň wekiliýeti Saud Arabystanynda Dag magdany boýunça üçünji forumyna gatnaşdy

9-11-nji ýanwar aralygynda Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde Dag magdany boýunça üçünji halkara sergi-maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti hem gatnaşdy.

Çäräniň çäklerinde türkmen wekiliýeti ministrler derejesinde geçirilen tegelek stoluna we dürli mowzuklaýyn mejlislerip işine işjeň gatnaşdy. Mejlislerde dag magdan önümçiliginiň gelejegi hem-de önümçiligiň tebigata ýetirýän zyýananyň aňrybaş derejede azaldylmagy boýunça pikir alyşmalar geçirildi.
Mundan başga-da, türkmen wekiliýeti sergä gatnaşmak bilen, özüniň isleg bildirýän hem-de hyzmatdaşlygyň mümkinçiligi bar bolan ugurlar boýunça degişli şereketleriň wekilleri bilen göni aragatnaşygy ýola goýdy diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...