Türkmen halkynyň Milli Lideri Marydaky Gurbanguly Hajy metjidine baryp gördi

  • 12.01.2024 16:30
  • 38362
Türkmen halkynyň Milli Lideri Marydaky Gurbanguly Hajy metjidine baryp gördi

11-nji ýanwarda Mary welaýatyna eden iş saparynyň çäklerinde Mary şäheriniň Gurbanguly Hajy metjidine baryp gördi. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar berýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde öten-geçenleri ýatlap, sadaka berilse, aýat-töwirler okalsa, doga-dilegler edilse, pederlerden gelýän däp-dessurlaryň mynasyp derejede dowam edýändigini görkezer diýip belledi.
Türkmen halkynyň Milli Lideri din wekillerine ýüzlenip, ýaş nesilleriň watansöýüji, edep-ekramly, zähmetsöýer bolup ýetişmeklerinde uly işleri bitiren mähriban käbesi Ogulabat ejäniň hem-de kyblasy, özüniň manyly ömrüni halkyna, mähriban topragyna bagyş eden Mälikguly aganyň belli günleriniň Oraza aýyna düşýändigini aýtmak bilen, olary ýagşylykda ýatlap, olaryň belli günleriniň arasynda gelýän Anna gününde belli gün sadakasyny bermek baradaky teklibini ýaşulular bilen geňeşip görmeklerini haýyş etdi. Munuň özi halkymyzyň pederlerini goýýan uly hormatynyň nyşanydyr.


şu gün 07:17
1214

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 06:51
813

Tretýakow galereýasynda Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň sergisi guralar

Ýakyn geljek Russiýanyň Tretýakow galereýasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň eserleriniň sergisini guramak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky...

düýn 19:54
7866

Film, sahna eseri, aýdym-saz bäsleşigi... Özbegistanda Magtymgulynyň şanyna nähili çäreler guralar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbegistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny giňden bellemek barada karara gol çekdi. Çäreleriň Maksatnamasynda şular göz öňünde tutulýar:...

19.02.2024 20:41
7309

23-25-nji fewralda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki dynç günlerine meýilleşdirilen kinoseanslar üçin petek satyp başlady: 23-nji fewral “Tüýdükçiniň näleti” (Проклятие дудочника; The Piper, 2023), ýurt:...