Sony we Honda emeli aň funksiýalary bolan «Afeela» atly täze elektrokary görkezdiler

  • 11.01.2024 19:13
  • 6865
Sony we Honda emeli aň funksiýalary bolan «Afeela» atly täze elektrokary görkezdiler

Ýaponiýanyň tehnologiýa ägirdi «Sony» we awtoulag öndürijisi «Honda» kompaniýalaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäginde gurlan «Afeela» atly elektrikli sedany tanyşdyrdylar. Tanyşdyryş çäresi Las-Wegasda her ýyl geçirilýän «CES 2024» atly halkara hojalyk elektronika enjamlarynyň sergisinde geçirildi.

Tanyşdyryş çäresiniň dowamynda «Sony Honda Mobility» (SHM) bilelikdäki kärhanasynyň prezidenti Izumi Kawanasi «Sony PlayStation 5» oýun enjamynyň «DualSence» geýmpady arkaly uzakdan dolandyryp, ulagy sahna çykardy. SMH-iň başlygy munuň taslamanyň tehniki mümkinçiliklerini görkezilmek üçin edilendigini, geljekki ulagyň yglan edilen aýratynlygy däldigini aýtdy.
Şeýle hem elektrikli ulagyň multimediýa ulgamynyň ekranda wizual effektleri döretmek we neýroulgamlar arkaly awtoulagyň kamera ulgamyny kämilleşdirmek üçin wirtual gurşawy simulirlemek üçin «Unreal Engine 5.3» oýun hereketlendirijisini peýdalanjakdygy mälim boldy.
«Sony Honda Mobility» «Afeela» ulagyny işläp düzmekde «Azure AI» bulut hasaplaýyş tehnologiýasyny ulanmak üçin «Microsoft» korporasiýasy bilen hyzmatdaşlyk edilendigini habar berdi.
SMH ilkinji gezek «Afeela-ny» bir ýyl ozal «CES 2023-de» tanyşdyrypdy. Geljekki täze ulagyň tehniki aýratynlyklary heniz mälim edilmedi. Elektrikli awtoulagyň satuwynyň 2026-njy ýylda başlamagyna garaşylýar.


16.02.2024 14:11
38102

2014-nji ýylyň Toyota Camry-sy iň ygtybarly ýapon awtoulagy diýlip ykrar edildi

J.D. Power we HotCars tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 2014-nji ýylda çykan Toyota Camry şu wagta çenli goýberilen ýapon awtoulaglarynyň arasynda ygtybarlylygy boýunça iň ýokary baha eýe boldy. Gözlegiň...

09.02.2024 00:04
6958

Ford-yň täze ulaglary Tesla Model 3 we arzan hytaý awtoulaglary bilen bahada bäsleşip biler

Ford ozal näbelli “skunkworks topary” bilen bilelikde Tesla-nyň we Hytaý öndürijileriniň elektrik awtoulaglary bilen bahada bäsleşip biljek elektrik ulaglarynyň köpçülikleýin önümçiligini ýola goýar. Bu barada...

08.02.2024 07:45
4317

 Hyundai we Kia şu wagta çenli 1,5 milliondan gowrak elektrik ulagyny satdy

Hyundai awtoulag öndürijisi özüne degişli Hyundai we Kia brendleriniň önümçilige başlandan bäri 1,5 milliondan gowrak elektrik ulagyny satandygyny habar berdi. Bu barada mobile-review.com portaly habar berýär....

04.02.2024 23:47
6491

Tesla ownuk şrift sebäpli 2 milliondan gowrak awtoulagyny yzyna çagyrmaga mejbur boldy

Tesla ýene bir gezek ulaglaryny yzyna çagyrmaly boldy, emma bu gezek oslagsyz sebäp: şriftiň ölçegi bilen bagly. ABŞ-nyň Milli ýol hereketiniň howpsuzlygy dolandyryş gullugy (NHTSA) Tesla-nyň dürli modellerindäki...