Alymlar Parkinson keseli bolan adamlara kömek etjek ekzoskelet döretdiler

  • 09.01.2024 14:43
  • 16216
Alymlar Parkinson keseli bolan adamlara kömek etjek ekzoskelet döretdiler

ABŞ-nyň Garward we Boston uniwersitetleriniň alymlar topary Parkinson keseli bilen kesellänlere ýykylman we gapdaldan söýeg berilmezden ynamly ýöremäge kömek edýän “ýumşak” ekzoskelet döretdi. Bu barada 3DNews TechCrunch-e salgylanyp habar berdi.

Parkinson keseli bolan adamlar daýanç-hereket ediş agzalarynyň sökelliklerini başdan geçirýärler we el-aýaklarynyň hereketiniň amplitudasynyň gysgalmagy sebäpli ýöremekde kynçylyk çekýärler. Netijede, bu kesele ýolugan hassalar wagtal-wagtal doňup, deňagramlylygyny ýitirip we ýykylyp bilerler. Şol sebäpli olara özbaşdak hereket etmek kyn.
Hünärmenler tarapyndan döredilen ekzoskelet datçikleriň ulgamy arkaly belli bir adamyň ýöreýiş aýratynlyklaryna uýgunlaşýar we aýaklaryna dakylýan hereketlendirijileriň kömegi bilen gerekli pursatda herekete itergi berýär, häsiýetli doňmagy düýbünden ýok edýär.
Parkinson keselinden ejir çekýän 73 ýaşly bir adamda ekzoskelet synagdan geçirilende näsag ýokary tizlikde we doňmazdan köp ýöremegi öwrendi hem-de açyk ýerlerde häsiýetli doňma has seýrekleşdi. Bu adam ýöreýän wagty gürrüňdeş bolmagy hem başardy, ýogsam degişli enjam bolmasa muny etmek kyn bolardy.


şu gün 07:34
1123

NatAstro: DART urgy zondy Dimorf asteroidiniň diňe bir ugruny üýtgetmän, eýsem onuň daşky görnüşini hem üýtgetdi

Şweýsariýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-yň we beýleki ýurtlaryň alymlaryndan ybarat halkara topar NASA-nyň ýörite DART zondunyň urgusynyň kömegi bilen Dimorf asteroidiniň ugruny üýtgetmek boýunça missiýasynyň netijelerini...

27.02.2024 23:54
7094

Figure AI robotlaryň hakyky şertlerde adamlar üçin howply we kyn işleri nähili ýerine ýetirýändigini görkezdi

2021-nji ýylda Google-yň öňki inženerleri tarapyndan döredilen Figure AI başlangyjy gumanoid robotlaryny hakyky iş şertlerinde synagdan geçirip başlaýar diýip, Hi-Tech habar berýär. Işläp düzüjiler tarapyndan ýerleşdirilen...

27.02.2024 23:15
3077

Motorola we Lenovo birnäçe enjamy dolandyrmaga ukyply guraly bilen enjamlaryň arasyndaky serhetleri ýok edýär

MWC 2024-de Motorola we Lenovo kompaniýalary dürli enjamlardaky wezipeleriň arasynda ondan-oňa geçmegi aňsatlaşdyrýan Smart Connect guralyny yglan etdi diýip, Engadget habar berýär. Smart Connect arkaly ulanyjylar...

27.02.2024 14:25
9228

Italiýada aýaklary gowşak adamlar üçin ekzoskelet köpçülikleýin satuwa çykarylar

Italiýada gowşak ýa-da düýbünden atrofirlenen myşsalary bolan adamlar üçin robotlaşdyrylan ekzoskelet döredildi. Bu barada «MedicalXpress» habar berýär. «TWIN» diýlip atlandyrylan ekzoskelet Milanda geçirilen metbugat...