ULA kompaniýasy Aýa Peregrine modully Vulcan raketasyny uçurdy

  • 09.01.2024 14:39
  • 2822
ULA kompaniýasy Aýa Peregrine modully Vulcan raketasyny uçurdy

8-nji ýanwarda Amerikanyň United Launch Alliance (ULA) kompaniýasy Aýa ýük, şol sanda Peregrine gonuş modulyny eltjek  Vulcan raketasyny  uçurdy. TASS-yň habaryna görä, uçuryş kompaniýanyň web sahypasynda ýaýlyma berildi.

Täze raketanyň uçurylyşy ýerli wagt bilen sagat 02:18-de (12:18 aşg.) Kanaweral (Florida ştaty) burnunda ýerleşýän kosmodromdan amala aşyryldy.
Peregrine gonuş moduly Astrobotic kompaniýasy tarapyndan NASA-nyň geljekki missiýalary, şol sanda täjirçilik ýüklerini eltip bermek üçin işlenip düzüldi.
Peregrine 23-nji fewralda Aýa ýeter.
Birnäçe gezek üstünlikli uçurylan ýagdaýynda Vulcan geljekde esasy raketa göteriji  hökmünde kompaniýanyň Atlas V raketasyny çalşyp biler.
Iki basgançakly Vulcan raketasynyň beýikligi 62 m, ösüşi 2014-nji ýylda başlandy. Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos tarapyndan döredilen Blue Origin-niň BE-4 hereketlendirijileri bilen işleýär.


şu gün 16:12
4958

Alymlar ýylanlaryň ýüzlerçe görnüşiniň zäherine garşy madda tapdylar

Halkara alymlar topary ýylanlaryň 384 görnüşiniň ölüm howply zäherine garşy ählumumy madda tapdylar. Özboluşly açyş barada makala Science Translational Medicine žurnalynda neşir edildi diýip, esquire.kz habar berýär...

düýn 17:54
7056

ABŞ ýarym asyrdan soň Aýa gaýdyp bardy. Hususy Nova-C moduly hemranyň günorta polýusyna gondy

23-nji fewralda Intuitive Machines-niň hususy eýeçiligindäki Nova-C moduly Aýa gondy we ABŞ-da döredilen apparat 52 ýylyň içinde ilkinji gezek Aýa gondy. Bu waka hususy kompaniýalaryň kosmos gözleginde barha möhüm...

düýn 17:52
7338

DNK derňewi demir asyrynda ýaşap geçen Daun sindromly çagalaryň durmuşyny aýdyňlaşdyrdy. Olara nähili garalypdyr?

Taryhdan öňki we taryhy mazarlardan alnan galyndylaryň DNK seljermesi Daun sindromly çagalaryň azyndan 5000 ýyllap dürli jemgyýetlerde ýaşandygyny görkezdi diýip, Nature neşiri ýazýar. Dürli ýurtly paleogenetikler...

düýn 17:28
6102

Günüň günorta polýusynda seýrek partlama hasaba alyndy

Astronomlar Günüň günorta polýusynda seýrek partlamany hasaba aldylar. Astrofotograf Eduardo Şaberger Pupo bu hadysanyň täsin suratlaryny düşürdi diýip, Spaceweather.com-a salgylanýan “Hi-Tech” ýazýar. 17-nji fewralda...