Windows üçin klawiaturalarda AI kömekçisini işe girizmek üçin Copilot düwmesi peýda bolar

  • 07.01.2024 18:22
  • 2481
Windows üçin klawiaturalarda AI kömekçisini işe girizmek üçin Copilot düwmesi peýda bolar

Microsoft kompaniýasy ulanyjylara bir gezek basmak bilen AI kömekçisi bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän, noutbuklar we Windows kompýuterleri üçin klawiaturalara täze Copilot düwmesini birikdirmegi meýilleşdirýändigini yglan etdi diýip, The Verge neşirine salgylanýan 3DNews habar berýär.

Kompaniýa soňky üç onýyllygyň içinde klawiaturanyň düzülişine düýpli üýtgeşme girizmedi, bu Microsoft-yň emeli aň tehnologiýasyny birleşdirmekde ähmiýetiniň uludygyny görkezýär.
Microsoft-yň wise-prezidenti we sarp edijiler marketinginiň bölüm başlygy Ýusuf Mehdi: "Biz muny Windows bilen syýahatymyzda ýene bir üýtgeşik pursat hökmünde görýäris, bu ýerde Copilot emeli aň dünýäsine girilýän nokat bolar" –diýip gürrüň berdi.
Täze Copilot düwmesi klawiaturalaryň köpüsinde sag tarapky Alt-yň gapdalynda ýerleşýän menýu düwmesini çalşar. Bu düwmä basylsa, ChatGPT çat-boty ýaly dürli soraglara jogap berip we Windows-yň içinde käbir hereketleri ýerine ýetirip bilýän Windows 11-de gurlan AI kömekçisi işe giriziler.
Eger Copilot ulanyjynyň ýaşýan sebitinde entek ýok bolsa, Copilot düwmesini bassaňyz, Windows gözlegi başlar. Copilot düwmesiniň Windows düwmesine meňzeş usulda beýleki düwmeler bilen bilelikde nähili ulanylyp bilinjekdigi entek belli däl.
Microsoft haýsy OEM-öndürijileriň Copilot düwmeli klawiatura öndürip başlajakdygyny entek anyk aýtmady. Geljek hepde Las-Wegasda geçiriljek CES 2024 sergisinde bu barada has jikme-jik gürrüň bererler. Şol bir wagtyň özünde Mehdi Copilot açarynyň ýakyn wagtda “ekoulgam boýunça hyzmatdaşlarymyzyň Windows 11-li täze kompýuterlerde”, şeýle hem Surface enjamlarynda peýda boljakdygyny aýtdy.


22.02.2024 08:30
3431

Google Windows 11-i götermeýän köne PK üçin alternatiw OS hödürledi

Microsoft tiz wagtdan Windows 10-y täzelenmeler bilen goldamagyny bes eder, Windows 11-i gurnamak üçin bolsa bazardaky köp kompýuterler minimal sistema talaplaryna laýyk gelmeýär. Canalys analitikleriniň hasaplamalary...

21.02.2024 06:44
2037

Windows 11-de QR kody ulanyp, Wi-Fi-a birigip bolar

QR kody ulanyp, Wi-Fi torlaryna birikmek eýýäm köp smartfonlarda bar. Indi bu aýratynlyk Windows 11 enjamlarynda hem elýeterli bolar diýip, tom's Hardware-a habar berýär. Microsoft şu ýylyň ahyrynda çykmagyna garaşylýan...

19.02.2024 08:16
1119

Microsoft Publisher-i goldamagyny bes eder

«Microsoft» kompaniýasy bukletleri, senenamalary, wizitkalary we logotipleri döretmäge mümkinçilik berýän «Publisher» ykjam goşundysyndan ýüz öwürmekçidigini mälim etdi. Programma 2026-njy ýylyň oktýabr aýynda...

14.02.2024 01:12
2200

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...