Google Chrome brauzerine emeli aň ulgamyny girizer

  • 11.12.2023 13:59
  • 2582
Google Chrome brauzerine emeli aň ulgamyny girizer

«Google» kompaniýasy «Chrome» brauzerine «Compose» funksiýasyny girizmegi meýilleşdirýär, bu ulgam emeli aň arkaly ulanyjynyň islegi boýunça tekst döredýär. 9to5mac portalynyň habar bermegine görä, «Chromium Gerrit» trekerindäki kod üýtgemeleri muny tassyklaýar.

«Compose» funksiýasy ulanyjylara dürli maksatly tekst kontentini, şol sanda sosial ulgamdaky ýazgylary we elektron hatlary döretmäge kömek eder. Täzelik ulanyjylara web-formalarynyň tekst meýdanlarynda işjeňleşdirilýän, açylan interaktiw awtomatiki doldurmak (awtozapolneniýa) penjiresi arkaly tekst ýazylanda kömek berer.
Mundan başga-da, emeli aň ulanyjynyň işiniň manysyna has takyk düşünmek üçin web sahypasynyň mazmunyny seljerip biler. Teklip edilýän tehnologiýa ulanyja birnäçe ýazgy stilini, şeýle hem bar bolan teksti üýtgetmek ýa-da gysgaltmak mümkinçiligini hödürläp biler.
Şuňa meňzeş hyzmat «Gmail», «Google Keep» we «Messages» ýaly hyzmatlarda eýýäm durmuşa geçirildi. Olarda bu funksiýa «Smart Compose» ady bilen bellidir.


05.07.2024 14:27
4717

Dünýäde ilkinji GPT-4o-li akylly äýnek hödürlendi

Solos kompaniýasy dünýädäki ilkinji emeli aň (AI) kömekçisi birikdirilen ChatGPT-4o-li akylly äýnekleri hödürledi. Täze AirGo Vision modeli töweregiňizdäki dünýäni ýazga almaga hem-de obýektleri kesgitlemek we...

29.06.2024 14:50
6386

Alymlar emeli aňa itiň diline düşünmegi öwretdiler. Çat-bot itiň üýrmesine düşünýär

ABŞ-nyň Miçigan uniwersitetiniň we Meksikanyň Puebla şäherindäki Astrofizika, optika we elektronika milli institutynyň alymlary itleriň üýrmesine düşünip bilýän emeli aň (AI) ulgamyny döretdiler. Ilkibaşda adam...

28.06.2024 23:53
4204

Türkmenistanda emeli aň ugry boýunça innowasion taslamalaryň bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanda emeli aň, robototehnika we awtomatizasiýa, “akylly” oba hojalyk tehnologiýalary, “akylly” öý   we “akylly” şäher, bilim we elektron okuw, sanly lukmançylyk hem-de hyzmatlar ulgamy ýaly ugurlar boýunça...

27.06.2024 01:29
7692

OpenAI emeli aň tarapyndan döredilen ilkinji mahabat wideosyny hödürledi

OpenAI kompaniýasy doly derejede Sora neýroulgamy tarapyndan döredilen ilkinji mahabat wideosyny hödürledi. Toys “R” Us brendini mahabatlandyrýan wideoda Çarlz atly oglanjygyň barýan welosiped dükany görkezilýär...