Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (27.11 — 03.12)

  • 27.11.2023 15:24
  • 28998
Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (27.11 — 03.12)

Türkmenistana aram salkyn howa aralaşdy. Howanyň ortaça temperaturasy gündizlerine +12 gradus bolar. Hepdäniň dowamynda gijelerine howanyň sowamagyna garaşylýar. Daşoguz welaýatynda gijelerine howanyň temperaturasy -2 gradusa ýeter diýlip çak edilýär. Mundan başga-da, käbir ýerlerde ýagyş ýagmagy mümkin.

Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +2... +4 gradusdan +9... +11 gradus aralygynda, gündizlerine +10... +12 gradusdan +24... +26 gradus aralygynda maýyl bolar.
Ahal­ we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +1... +6 gradusdan +9... +14 gradus aralygynda, gündizlerine +8... +13 gradusdan +23... +28 gradus aralygynda maýyl bolar.
Bal­kan ­we­la­ýa­tyn­da ­üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +3... +8 gradusdan +11... +16 gradus aralygynda, gündizlerine +22... +27 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +15... +20 gradus maýyl bolar.
Ma­ry­ we­la­ýa­tyn­da ­üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +1... +6 gradusdan +11... +16 gradus aralygynda, gündizlerine +8... +13 gradusdan +22... +27 gradus aralygynda maýyl bolar.
Le­bap ­we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ortasynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine -1... +4 gradusdan +10... +15 gradus aralygynda, gündizlerine +6... +11 gradusdan +20... +25 gradus aralygynda maýyl bolar.
Da­şo­guz­ we­la­ýa­tyn­da üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň birinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Howa gijelerine -2... +3 gradusdan +5... +10 gradus aralygynda, gündizlerine +4... +9 gradusdan +18... +23 gradus aralygynda maýyl bolar.


21.06.2024 15:58
11730

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30703

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27096

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20709

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...