Google bir gijede Disneý-iň bahasyna barabar pul ýitirdi

  • 27.10.2023 15:07
  • 8797
Google bir gijede Disneý-iň bahasyna barabar pul ýitirdi

Google-yň esasy kompaniýasy bolan Alphabet-iň paýnamalary girdeji barada hasabat bereninden soň, 9,5% aşaklady.

Dow Jones Market Data-yň berýän maglumatlaryna görä, Alphabet Inc.-iň paýnamalarynyň uly satuwy bir gijede onuň bazar bahasynyň 166 milliard dollardan gowrak (157 milliard ýewro) arzanlamagyna sebäp boldy.
Marketwatch-yň habaryna görä, bu Nike-yň (157,58 milliard dollar) ýa-da Disneý-iň (147,46 milliard dollar) bazar bahasyndan hem köp.
Kompaniýa seljerijileriň garaşanyndanam esasan gowy çykan görkezijileri barada hasabat berenden soň, Alphabet-iň paýnamalary 9,5% pese gaçdy, diňe bulut hasaplaýyş girdejileri garaşylýandan ep-esli azdy. Amal girdejisi, öňünden çaklanylyşy ýaly, 434 million dollar däl-de,  266 million dollar boldy.
Alphabet-iň ýitiren birneme puly Microsoft-yň üstünlikleriniň deňeşdirme fonunda has göze ilýär: bäsdeş tehnologiýa ägirtleriniň ikisi hem emeli aňyň üsti bilen pul gazanmaga synanyşýarlar.
Paýnamalaryň bahasynyň arzanlamagy «Alphabet-iň» başlangyç işlerine ünsi jemläp, emeli aň hyzmatlarynyň haýal ornaşdyrylmagy täze tehnologiýadan geljek girdejiniň ösüşini yza tesdirmegi maýadarlary ynjalykdan gaçyrýandygyna şaýatlyk edýär.


14.05.2024 15:22
3221

Microsoft Apple bilen Google-a çagyryş edýär: tomusda Xbox Store ykjam oýunlar dükany işe giriziler

Microsoft kompaniýasy 2024-nji ýylyň iýul aýynda mobil oýunlar dükanyny işe girizer. Bu maglumatlary Xbox-yň prezidenti Sara Bond tassyklady diýip, Bloomberg habar berýär. Google Play bilen App Store dükanlaryndan...

29.03.2024 21:11
3148

Ýewropa Komissiýasy Alphabet, Apple, Meta kompaniýalaryna garşy derňew işine başlady

Ýewropa Komissiýasy ÝB-niň sanly bazarlar baradaky kanunynyň, ähtimal, bozulmagy sebäpli Alphabet, Apple we Meta kompaniýalaryna garşy ilkinji derňew işine başlady. Bu barada ÝK-nyň metbugat gullugyna salgylanyp...

01.03.2024 16:17
2298

Politico: Ýewropanyň 32 metbugat kompaniýasy Google-dan 2,1 milliard ýewro talap etdi

Politico gazetiniň habaryna görä, Ýewropadaky 32 metbugat kompaniýasy Google-dan 2,1 milliard ýewro tölemegini talap edip, arza berdi. Arza berijiler korporasiýany sanly mahabat bazarynda esasy orny eýeleýändiginden...

22.02.2024 18:54
4304

Google Android roboty şekilindäki kolleksion oýunjaklary satyp başlady

«Google» harytlarynyň resmi dükany 16 dollara «Android Classic» kolleksion heýkeljigini hödürledi. Bu barada gazeta.ru «GizmoChina» portalyna salgylanyp habar berýär. Oýnawaç çäkli sanda öndürilip, satyn almak...