Braziliýada suwuň rekord derejede gyzmagy delfinleriň köpçülikleýin gyrylmagyna getirdi

  • 06.10.2023 08:50
  • 16462
Braziliýada suwuň rekord derejede gyzmagy delfinleriň köpçülikleýin gyrylmagyna getirdi

Soňky günlerde Amazonkada gurakçylyk we suwuň temperaturasynyň ýokarlanmagy sebäpli ýüzden gowrak jansyz delfin tapyldy.

Mamiraua institutynyň habar berşi ýaly, soňky ýedi günde Tefe kölünde öli delfinler tapyldy. «Bu hadysanyň sebäbini anyk aýtmak üçin entek ir, ýöne hünärmenlerimiz munuň guraklyk möwsümi we Tefe kölüniň ýokary temperaturasy bilen baglanyşykly bolmagynyň ähtimaldygyny belleýärler, kölüň käbir ýerlerinde temperatura 39 gradusdan geçýär» diýlip, habar berilýär.
Mamiraua institutyndan Aýan Fleýşman suwuň derejesiniň we temperaturasynyň delfinleriň köpçülikleýin ölüminiň «esasy faktorlardygyny» aýtdy. Şol bir wagtyň özünde, beýleki sebäpler hökmünde keseliň ýaýramagy we suwuň hapalanmagy ýaly mümkinçilikler hem öwrenilýär.
Alymlar we aktiwistler diri galan delfinleri Amazonkanyň suwuň has salkyn ýerlerine geçirmek arkaly halas etmäge synanyşýarlar, ýöne sebitiň uzaklygy sebäpli şeýle amallary amala aşyrmak kyn düşýär .
Reňkleri sebäpli käwagt gülgüne delfinler diýlip atlandyrylýan Amazon delfinleri süýji suwda ýaşaýan görnüşlere degişlidir. Olaryň ýaşaýan ýerleri tutuş Amazonkany we oňa guýýan derýalary öz içine alýar. Bu delfinler ýitip gitmek howpy abanýan görnüşdir.


11.07.2024 18:47
12103

Yzygider 13-nji rekord: BMG iýun aýynyň taryhda iň yssy aý bolandygyny aýtdy

2024-nji ýylyň iýun aýy gözegçiligiň tutuş taryhynda iň yssy aý we aýlyk temperatura rekordyny goýan yzygider 13-nji aý boldy. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň Howanyň üýtgemegi gullugynyň maglumatlaryna salgylanyp...

10.06.2024 15:44
16640

Bütindünýä meteorologiýa guramasy: geljek bäş ýylyň biri taryhda iň yssy ýyl bolar

Bütindünýä Meteorologiýa Guramasynyň çaklamasyna görä, geljek bäş ýylyň biri howa gözegçilikleriň taryhynda iň yssy ýyl bolar. BMG-nyň ýöriteleşen edarasynyň hasabatynda ýakyn ýyllarda dünýäde ortaça temperaturanyň...

06.06.2024 15:15
11073

BMG: Maýlama getirýän El-Ninýo tebigy hadysasy şu ýyl sowuk howa bilen çalşar

Şu ýyl howanyň ýylamagy bilen häsiýetlendirilýän El-Ninýo döwri tamamlanar. Onuň deregine planetanyň käbir sebitlerine, aýratynam, tropiklerde, tersine, sowuk howa getirjek La-Ninýa hadysasynyň gelmek ähtimallygy...

31.05.2024 15:57
8405

Pyrtykala derek mandarin şiresi: öndürijiler ýetmezçilik sebäpli reseptleri üýtgedýärler

Pyrtykalyň ýetmezçiligi sebäpli miwe şiresini öndürijiler mandarinlere geçmegi meýilleşdirýärler diýip, Financial Times habar berýär. Ýaramaz howa şertleri we pyrtykallaryň iň köp eksportçysy bolan Braziliýada...