Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

  • 26.09.2023 12:01
  • 19664
Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) habar berdi.

«Wikram» gonuş moduly we «Pragýan» lunahody bilen, olar uky režiminden çykandan soň, aragatnaşygy ýola goýmak üçin synanyşyk edilýär. Häzirlikçe olardan hiç hili yşarat alynmady. Aragatnaşygy dikeltmek üçin synanyşyklar dowam eder" – diýip, ISRO-nyň X (öňki Twitter) sosial ulgamyndaky habarynda aýdylýar.

Enjamlaryň ikisi-de synag üçin bellenen Aý gününi (14 Ýer güni) işlänsoň, "Wikram" we "Pragýan" sentýabryň başynda uky režimine girizildi. ISRO soňra Ýeriň tebigy hemrasynda täze gündiz sagadynyň başlamagy bilen, olary gaýtadan işletmäge synanyşjakdyklaryny aýdypdy. Şol bir wagtyň özünde hindi habar beriş serişdeleri olary täzeden işletmek ähtimallygynyň juda pesdigini, çünki “Wikram” bilen “Pragýany” juda pes temperaturaly Aý gijesinden soň işletmegiň owalbaşdan göz öňüne tutulmandygyny bellediler.


05.12.2023 21:32
4818

Aditya-L1 hindi stansiýasy Gün ýelini öwrenmäge başlady

Hindistanyň uçuran Aditya-L1 Güni öwreniş awtomatiki kosmos stansiýasy Gün ýelini öwrenip başlady. Hindi kosmos gözleg guramasynyň (ISRO) berýän habaryna görä, stansiýada Gün ýeliniň ion spektrometri (SWIS) işe...

05.12.2023 21:28
2505

Ýaponiýa Marsa uçuşy 2024-nji ýyldan 2026-njy ýyla süýşürer

Ýaponiýa Marsy öwrenmek üçin hemra enjamynyň uçurylyşyny 2024-nji ýyldan 2026-njy ýyla süýşürmek kararyna geldi. Meýilnamalaryň üýtgemegi kosmos enjamyny uçurmak üçin ulanylmaly H3 raketa göterijisiniň näsazlyklary...

28.11.2023 11:24
12840

Hytaý dünýäde ilkinji suwasty maglumat merkezini gurup başlady

Hytaý Haýnan adasynyň kenarynda maglumat saklaýyş we gaýtadan işleýiş merkeziniň birinji tapgyryny gurup başlady. Tom's Hardware portalynyň habaryna görä, iň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan birnäçe jebis...

27.11.2023 07:51
8519

Güne tarap uçurylan Aditya-L1 hindi kosmos stansiýasy barmaly nokadyna golaýlaýar

Hindistanyň Aditya-L1 kosmos stansiýasynyň uçuşy soňky tapgyra gadam basýar, enjam 2024-nji ýylyň 7-nji ýanwaryna çenli Güne gözegçiligi amala aşyrjak Lagranž L1 nokadyna ýeter. Bu barada hindi kosmos gullugynyň...