Serdar Berdimuhamedow «Hazar ekologiýa başlangyjyny» döretmekligi teklip etdi

  • 20.09.2023 07:39
  • 4347
Serdar Berdimuhamedow «Hazar ekologiýa başlangyjyny» döretmekligi teklip etdi

Prezident Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde çykyş edip, Merkezi Aziýanyň Hazar deňzine galtaşýan sebitdigini, özboluşly tebigy toplum bolan bu deňziň Ýer togalagynyň ekologiýasy babatda nähili ähmiýetiniň bardygynyň hemmelere mälimdigini belläp geçdi.

«Kenarýaka ýurtlary tarapyndan köpýyllyk tutanýerli we hormat goýmak arkaly alnyp barlan hyzmatdaşlygyň netijesinde, Hazar syýasatynyň umumy esasy düzgünleri işlenip taýýarlandy. Şol sanda esasy resminama – Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakynda Konwensiýa kabul edildi» – diýip , Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, Türkmenistanda geçen ýylyň tomsunda geçirilen Altynjy Hazar sammitine ähli gatnaşyjylaryň ekologiýa meselesi boýunça ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy tassyklandy. Bu bolsa, kenarýaka döwletleriniň BMG bilen giňden we ulgamlaýyn hyzmatdaşlyk etmäge başlamagy üçin gowy mümkinçilik açýar. 

«Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan «Hazar ekologiýa başlangyjyny» döretmek barada teklip girizýär. Ol Hazar deňziniň gurşawyny we biologiýa serişdelerini gorap saklamak, emele gelen ekologiýa meselelerini çözmek bilen bagly wezipeleriň giň toplumy boýunça jikme-jik we ýokary derejede hyzmatdaşlyk etmek üçin halkara platformasy bolmaga niýetlenendir» – diýip, Prezident nygtady. 

Döwlet Baştutanynyň aýtmagyna görä, bu başlangyç Birleşen Milletler Guramasy, onuň agentlikleri, edaralary we institutlary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlykda amala aşyrylmalydyr.


şu gün 12:19
766

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we ýuridiki taraplary maslahatlaşyldy

Kabulda Türkmenistanyň ilçisi Hoja Öwezowyň Owganystanyň dag magdan senagaty we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Hedaýatulla Badri bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Bakhtar News owgan agentligi ministrligiň...

şu gün 11:42
492

Daşkentde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi

15-nji iýulda Daşkent şäherinde Türkmen-Özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy M.Gurdow, özbek tarapyna Özbegistanyň...

şu gün 11:36
1333

«Türkmenistanda öndürilen»: Daşkentde türkmen harytlarynyň milli sergisi geçirilýär

15-nji iýulda Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi açyldy. Serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň wise-premýeri B.Atdaýew, Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary...

şu gün 11:23
385

Türkmenistanyň Mejlisi USAID bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

15-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisinde ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) ýurdumyzda amala aşyrýan «Türkmenistanda dolandyryş işi» (GAT) atly taslamasynyň çäklerinde USAID-nyň Türkmenistandaky wekili Jeffri...