Gyrgyzystanda çagalaryň psihiki saglygy baradaky alada sebäpli TikTok blok ediler

  • 31.08.2023 23:47
  • 12176
Gyrgyzystanda çagalaryň psihiki saglygy baradaky alada sebäpli TikTok blok ediler

Gyrgyzystanyň Medeniýet ministrligi çagalaryň psihiki saglygyna zyýanly hökmünde TikTok sosial ulgamyny blok etmek kararyna geldi. Bu barada edaranyň metbugat gullugy habar berýär diýip, interfax.ru belleýär. Bu karar blokirlemäni amala aşyrmak üçin Sanly ösüş ministrligine iberildi.

“Birnäçe döwlete degişli däl guramalaryň çagalaryň psihiki ösüşine we saglygyna zyýan ýetirýän TikTok sosial ulgamynyň zyýanly täsirleri baradaky ýüz tutmalaryny göz öňünde tutup, Gyrgyzystanyň Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty ministrligi respublikanyň çäginde hyzmatyň işini bes etmek kararyna geldi” – diýip, metbugat gullugy habar berýär.

Edara sosial ulgamynyň mazmunyny öwrenip, platformanyň çagalaryň saglygyna we ösüşine zyýan ýetirýän maglumatlara elýeterliligi çäklendirmeýändigini, şeýle-de mazmunyň ýaş kategoriýalaryna gözegçilik etmeýändigini anyklady.


09.06.2024 12:48
12757

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2534

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

07.06.2024 11:40
18109

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...

06.06.2024 11:37
6343

Daşoguz welaýatynyň saglygy goraýyş edarasyna "emeli böwrek" - Dialog+ enjamy gowşurdyldy

5-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ...