Awstraliýanyň 64 ýaşly ýaşaýjysynyň beýnisinden 8 sm-lik janly gurçuk çykaryldy

  • 30.08.2023 12:07
  • 34565
Awstraliýanyň 64 ýaşly ýaşaýjysynyň beýnisinden 8 sm-lik janly gurçuk çykaryldy

Awstraliýanyň kanberraly lukmanlary ilkinji gezek adam beýnisinden janly gurçuk çykardylar diýip, Guardian gazeti şäher hassahanasynyň ýokanç keseller lukmany Sanýaýu Senanaýakeniň sözlerine salgylanyp habar berdi.

“Ophidascaris robertsi” pitonlarda duş gelýän tegelek gurçukdyr. Kanberraly hassa bu parazitiň adamda hem duşýandygyny ýüze çykaran dünýäde ilkinji hadysa boldy" – diýip, neşir belleýär.
“The Guardian” -yň habar bermegine görä, 8 santimetrlik gurçuk 2021-nji ýylda ilkinji gezek kömek sorap gelen 64 ýaşly hassadan aýryldy. Şol wagt ol garyn agyrysyndan, içgeçmeden, dowamly gury üsgülewükden, gyzzyrmadan we gijeki der basmalardan zeýrenipdi. 2022-nji ýylda agzalan alamatlara ýatkeşligiň peselmegi we depressiýa hem goşulypdyr, şonuň üçin garryny beýnini MRT etdirmek üçin ýollaýarlar. Şonda operasiýany talap edýän kadadan gyşarmalar tapylypdyr.
Senanaýakeniň habar bermegine görä, gurçuk, adatça, hassanyň öýüniň golaýynda ýaşaýan haly pitonlarynda bolýar. Gurçuk, aýalyň iýmit hökmünde ýygnan otunda bolan bolmagy hem ähtimal.
Lukman Ophidascaris gurçugynyň bedene düşmeginiň adamdan adama ýokaşmaýandygyny we COVID-19 ýa-da Ebola ýaly pandemiýa sebäp bolmaýandygyny aýtdy.


düýn 15:21
4187

Alsgeýmer keselini haýallatmak üçin Ýaponiýada ilkinji derman serişdesi tassyklanyldy

Ýaponiýanyň Saglygy goraýyş, zähmet we sosial üpjünçilik ministrligi (MHLW) Alsgeýmer keseliniň Ýaponiýanyň Eisai derman serişdeleri kompaniýasy we ABŞ-nyň Biogen Inc. şereketi tarapyndan işlenip taýýarlanan dermanynyň...

26.09.2023 12:47
12865

BMGÖM Türkmenistana 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany USB enjamlaryny berdi

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilhanasy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany ultrases barlaglary (USB) üçin enjamlary berdi. Ol Bütindünýä...

23.09.2023 08:52
3950

Oktýabrda Türkmenistanda Abu Aly ibn Sina bagyşlanan halkara maslahat geçiriler

2023-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda ýurdumyzda «Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk...

19.09.2023 11:30
23810

Neýroulgam lukmanlaryň 17 gezek şowsuz synanyşygyndan soň oglanjygyň keselini dogry kesgitledi

Emeli intellekti bolan çat-bot dört ýaşyndan bäri dowamly agyrydan ejir çekýän, ýöremekde kynçylyk çekýän we özüne erk edip bilmezden duýgusyny üýtgedýän çaga dogry diagnoz goýmaga kömek etdi. Oglanjygy 17 lukman...