Toyota bilen Lexus-yň önümçiligi togtadyldy: Ýaponiýada Toyota-nyň 14 zawodyndan 12-sinde önümçilik durdy

  • 30.08.2023 07:32
  • 33766
Toyota bilen Lexus-yň önümçiligi togtadyldy: Ýaponiýada Toyota-nyň 14 zawodyndan 12-sinde önümçilik durdy

Toyota Motor kompaniýasy 29-njy awgustda, sişenbe güni irden başlanan ulgam näsazlygy sebäpli Ýaponiýadaky 12 zawodynda işini togtatmaga mejbur boldy diýip, Nikkei neşiri habar berdi.

Toyota we Lexus awtoulaglarynyň önümçiligine zyýan ýetdi. Işindäki bökdençlik sebäpli Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi bölek şaýlar üçin sargytlary taýýarlap bilmeýär. Toyota gündiz zawodlarynyň işiniň dikeldiljegi-dikeldilmejegi barada heniz belli bir zat aýtmady.
Içerki 14 sany zawodyň 28 önümçilik liniýasyndan 12 zawodda 25 liniýa togtadyldy. Fukuoka prefekturasyndaky Miýate zawodynda iki liniýa we onuň Daihatsu golçur kärhanasynyň Kýoto zawodynda bir liniýa bu habar ýazylan wagtynda (Tokio wagty bilen 12:00 töweregi) heniz işleýärdi.

"Bökdençligiň sebäbini kesgitlemek we ulgamy dikeltmek üçin işläris" – diýip, Toyotada mälim etdiler.

Toyota-yň paýnamalary irden 0,4% açyldy, ýöne habar ýaýradylandan soň maýadarlar satyp başladylar we irden söwdalaşyklar wagtynda paýnamalar 0,8% düşdi.


düýn 08:48
7712

Toyota täzelenen RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

«Toyota» ABŞ-da täzelenen RAV4 krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasyny tanyşdyrdy. Awtoulag täze reňkler we enjamlar bilen üpjün edildi. Ähli tekerleriniň hereketli ulgamynda awtoulagda asfaltly ýollardan...

25.09.2023 13:49
22673

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

23.09.2023 17:41
16645

Toyota-nyň ilkinji konweýersiz zawodynda täze robotlar peýda boldy

Toyota Motor kompaniýasy ýygnalan ýeňil awtomobilleri daşamak üçin ýük robotlaryny işe girizip başlady. Ilkinji robot sentýabr aýynda Motomati flagman zawodynda işläp başlady. 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Motomati...

21.09.2023 15:30
9847

Toyota gurnama çykdajylaryny ep-esli azaldýan konweýersiz zawody görkezdi

Awtoulag öndürýän Toyota Motor korporasiýasynyň wekilleri žurnalistlere awtoulag öndürmek üçin adaty konweýer bolmadyk Motomati (Aýti prefekturasy) zawodynda tejribe sehini görkezdiler. Bu barada Ýaponiýanyň milli...