Alymlar Marsda koloniýa gurmak üçin iň az adam sanyny hasapladylar

  • 25.08.2023 11:10
  • 13718
Alymlar Marsda koloniýa gurmak üçin iň az adam sanyny hasapladylar

Täze barlagyň netijesine görä, Marsda koloniýa döretmek we saklamak üçin bary-ýogy ýigrimi töwerek astronawt ýeterlikdir. Gyzyl planetada adamyň täze öýüni saklamak üçin batyrgaýlaryň şunça mukdary ýeterlik bolar öýdülýär. Öňki çaklamalarda ýüz adam barada gürrüň edilýärdi.

Gözlegçiler, şol sanda Jorj Mason uniwersitetinden (ABŞ) bolan gözlegçiler öňki gözlegleriň netijelerini seljerdiler, netijede, Marsda öz-özüni üpjün edip saklaýan koloniýa döretmek üçin, birnäçe faktorlara esaslanyp, 100-den 500-e çenli astronawtyň zerur boljagyny aýtdylar.
ArXiv-de deslapky neşir hökmünde neşir edilen täze, ýöne öwrenilmedik derňew, täze bir baha almak üçin, şahsyýetiň sosial we psihologiki taýdan özüni alyp barşyny, şeýle hem adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň dowamlylygyny göz öňünde tutdy. Alnan netijeler, Marsda kosmos koloniýasyny döretmek we goldamak üçin diňe 22 adamyň ýeterlikdigini görkezýär.


şu gün 07:23
1267

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady. "Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde...

düýn 14:21
10636

Ýuwaş ummanyndan 15 müň ýyl ýaşap bilýän jandar tapyldy

Meksika bilen Gawaýiniň arasynda ýerleşýän Klarion Klipperton zolagyna 45 günlük ekspedisiýanyň dowamynda Geteborg uniwersitetiniň gözleg topary çuň düzlükde ýaşaýan täze görnüşleri tapdy. Iňlis gämisi “Jeýms Kukda”...

11.06.2024 12:57
2280

«Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat açyldy

Ýurdumyzda «Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalarynyň ösüşi we geljegi» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady. Halkara maslahata gatnaşýan alymlary hem-de myhmanlary Prezident Serdar Berdimuhamedow gutlady...

11.06.2024 07:15
14869

Fransiýada 28 atyň jaýlanan 2000 ýyllyk syrly mazary tapyldy

Fransiýanyň merkezindäki Wildýe-sýur-Endr kommunasynyň golaýyndaky jülgede b.e. V-VI asyrlarynda gadymy oturymly ýerleriň gazuw-agtaryş işleri wagtynda arheologlar syrly mazaryň üstünden bardylar. Dokuz çukurda...