Alymlar Marsda koloniýa gurmak üçin iň az adam sanyny hasapladylar

  • 25.08.2023 11:10
  • 13424
Alymlar Marsda koloniýa gurmak üçin iň az adam sanyny hasapladylar

Täze barlagyň netijesine görä, Marsda koloniýa döretmek we saklamak üçin bary-ýogy ýigrimi töwerek astronawt ýeterlikdir. Gyzyl planetada adamyň täze öýüni saklamak üçin batyrgaýlaryň şunça mukdary ýeterlik bolar öýdülýär. Öňki çaklamalarda ýüz adam barada gürrüň edilýärdi.

Gözlegçiler, şol sanda Jorj Mason uniwersitetinden (ABŞ) bolan gözlegçiler öňki gözlegleriň netijelerini seljerdiler, netijede, Marsda öz-özüni üpjün edip saklaýan koloniýa döretmek üçin, birnäçe faktorlara esaslanyp, 100-den 500-e çenli astronawtyň zerur boljagyny aýtdylar.
ArXiv-de deslapky neşir hökmünde neşir edilen täze, ýöne öwrenilmedik derňew, täze bir baha almak üçin, şahsyýetiň sosial we psihologiki taýdan özüni alyp barşyny, şeýle hem adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň dowamlylygyny göz öňünde tutdy. Alnan netijeler, Marsda kosmos koloniýasyny döretmek we goldamak üçin diňe 22 adamyň ýeterlikdigini görkezýär.


düýn 11:59
11314

NASA-da Bennu asteroidinden alnan toprakly konteýneri açdylar

NASA-nyň merkezinde alymlar tas üç ýyl mundan ozal OSIRIS-REx enjamynyň kömegi bilen Bennu asteroidinden alnan topragyň nusgalaryny saklaýan kapsulany açdylar. Kapsula geçen ýekşenbe güni Ýere gondy we ýörite gatnaw...

27.09.2023 18:14
18318

Alymlar emeli tohumlandyrma arkaly ak nosoroglaryň populýasiýasyny gaýtadan dikeltmäge synanyşarlar

Dünýäde nosorog güni bellenilip geçildi. Ol pilden soň gury ýerdäki iň uly süýdemdirijidir. Ululygyna we gorkunç keşbine garamazdan, olaryň käbir görnüşleri ýitip gitmek howpy astyndadyr. Olaryň biri hem demirgazyk...

27.09.2023 08:25
6508

Beýik Britaniýanyň alymlary Leonardo da Winçiniň «agaçlar kanunyny» ret etdiler

Leonardo da Winçi tarapyndan işlenip düzülen «agaçlar kanunynda» islendik beýiklikdäki agajyň ähli şahalarynyň galyňlygynyň jeminiň onuň sütüniniň galyňlygyna deňdigini bellenilýär. Bu düzgün ylymda agaçlaryň 3D...

26.09.2023 12:01
18671

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...