Hytaý Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygyny tizleşdirmek üçin Täjigistana maýa goýýar

  • 24.08.2023 17:10
  • 11791
Hytaý Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygyny tizleşdirmek üçin Täjigistana maýa goýýar

Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet geňeşiniň wise-premýeri He Lifen Täjigistanyň Parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy Zoir Mahmadtoir we Duşenbe şäheriniň häkimi Rustam Emomali bilen “Türkmenistan - Hytaý” gaz geçirijisiniň 4-nji şahasyny gurmak boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň metbugat gullugyna salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Bellenişi ýaly, gaz geçirijiniň 4-nji şahasyny gurmak işini çaltlandyrmak üçin Täjigistanyň energetika pudagyna hytaý maýa goýumlaryny we döwrebap tehnologiýalary çekmek möhümdir.
Ozal habar berlişi ýaly, Täjigistan öz çäginde gaz geçirijini gurmak üçin daşary ýurtlardan näçe hünärmeniň çekiljekdigi barada mälim edipdi. Türkmenistanyň we Hytaýyň gaz geçiirjiniň 4-nji şahasyny gurmak işini çaltlandyrmak isleýändikleri şu ýylyň ýanwarynda iki ýurduň ýokary derejeli resmi wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşiklerde hem mälim edilipdi. Şu ýylyň maýynda geçirilen “Merkezi Aziýa - Hytaý” sammitinde hytaý tarapy gaz geçirijini gurmak işini çaltlandyrmak isleýändigini ýene bir gezek tassyklady.
Türkmenistandan gözbaş aljak Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň çäklerinden geçip Hytaýa barjak 4-nji gaz geçiriji şahasy ýurdumyzyň Hytaýa gaz eksportyny umumylykda ýylda 65 milliard kub metre ýetirmäge hem-de üstaşyr geçiriji ýurtlaryň tebigy gaza bolan islegini belli bir derejede kanagatlandyrmaga şert döreder.


22.09.2023 15:38
4805

Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny artdyrdy

Türkmenistan Hytaýa turbogeçirijiler arkaly gaz eksport etmekde birinji orny saklaýar. Muny Hytaý Halk Respublikasynyň Baş gümrük edarasynyň maglumatlary delillendirýär diýip, Orient habar berýär. Şu ýylyň ýanwar...

17.09.2023 12:47
8769

ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň iň uly eksportçysy boldy

ABŞ-nyň Energetika maglumatlary agentliginiň habaryna görä, şu ýylyň birinji ýarymynda ABŞ suwuklandyrylan tebigy gazyň (STG) eksport möçberi boýunça lider adyny aldy. Amerikan STG-niň, aýratynam, Ýewropa eksporty...

01.09.2023 07:55
29819

Serdar Berdimuhamedow «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygyny çalyşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Merdan Rozyýewi, başga işe geçmegi sebäpli, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatdy. Bu wezipä Gurbangeldi Garlyýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti...

26.08.2023 17:14
9642

Oktýabrda Pakistanyň Hökümeti bilen TOPH boýunça ylalaşyk baglanyşmak meýilleşdirilýär

Penşenbe güni Yslamabatda energetika ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Muhammet Aly bilen Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamowyň arasynda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan...