Hytaý Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygyny tizleşdirmek üçin Täjigistana maýa goýýar

  • 24.08.2023 17:10
  • 12505
Hytaý Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygyny tizleşdirmek üçin Täjigistana maýa goýýar

Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet geňeşiniň wise-premýeri He Lifen Täjigistanyň Parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy Zoir Mahmadtoir we Duşenbe şäheriniň häkimi Rustam Emomali bilen “Türkmenistan - Hytaý” gaz geçirijisiniň 4-nji şahasyny gurmak boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň metbugat gullugyna salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Bellenişi ýaly, gaz geçirijiniň 4-nji şahasyny gurmak işini çaltlandyrmak üçin Täjigistanyň energetika pudagyna hytaý maýa goýumlaryny we döwrebap tehnologiýalary çekmek möhümdir.
Ozal habar berlişi ýaly, Täjigistan öz çäginde gaz geçirijini gurmak üçin daşary ýurtlardan näçe hünärmeniň çekiljekdigi barada mälim edipdi. Türkmenistanyň we Hytaýyň gaz geçiirjiniň 4-nji şahasyny gurmak işini çaltlandyrmak isleýändikleri şu ýylyň ýanwarynda iki ýurduň ýokary derejeli resmi wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşiklerde hem mälim edilipdi. Şu ýylyň maýynda geçirilen “Merkezi Aziýa - Hytaý” sammitinde hytaý tarapy gaz geçirijini gurmak işini çaltlandyrmak isleýändigini ýene bir gezek tassyklady.
Türkmenistandan gözbaş aljak Täjigistanyň we Gyrgyzystanyň çäklerinden geçip Hytaýa barjak 4-nji gaz geçiriji şahasy ýurdumyzyň Hytaýa gaz eksportyny umumylykda ýylda 65 milliard kub metre ýetirmäge hem-de üstaşyr geçiriji ýurtlaryň tebigy gaza bolan islegini belli bir derejede kanagatlandyrmaga şert döreder.


07.06.2024 16:21
4487

GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny taýýarlaýarlar

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň 2035-nji ýyla çenli strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika...

07.06.2024 12:03
8011

SOCAR we BOTAS Azerbaýjanyň üsti bilen Türkiýä türkmen gazyny ibermek hakynda ylalaşyga gol çekdi

Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasy (SOCAR) we BOTAS türk kompaniýasy tebigy gazy satyn almak, ibermek we üstaşyr geçirmek hakynda birnäçe şertnamalara gol çekdiler diýip, "Nebit-Gaz" elektron neşiri Azertag...

07.06.2024 11:30
4529

Günorta Koreýada ýurdy 29 ýyllap gaz bilen üpjün edip biljek ýatak tapyldy

Günorta Koreýa Ýapon deňzinde uly nebit we gaz ýatagyny tapdy. Bu barada ýurduň prezidenti Ýun Sok Ýol mälim etdi diýip, Yonhap-a salgylanýan RBK habar berýär. Seulyň 260 km günorta-gündogaryndaky Ýonil aýlagynda...

06.06.2024 13:20
1171

Aşgabatda energetika boýunça TESC-2024 halkara ylmy-amaly maslahaty geçirilýär

5-nji iýunda «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly iki günlük halkara ylmy-amaly maslahat öz işine başlady. Maslahat «Türkmengaz»...