ABŞ-da arakhorlugy bir gezeklik sanjym bilen bejermegiň usuly tapyldy

  • 22.08.2023 16:24
  • 16990
ABŞ-da arakhorlugy bir gezeklik sanjym bilen bejermegiň usuly tapyldy

ABŞ-ly alymlar arakhorluga garşy sanjymyň döredilendigini habar berdiler diýip, gazeta.ru Britaniýanyň «Nature Medicine» žurnalyna salgylanyp habar berýär.

Ogaýo ştatynyň Uniwersitetiniň Weksner Lukmançylyk merkeziniň we Lukmançylyk kollejiniň işgärleriniň bellemeklerine görä, şeýle sanjym alkogol baglylygyna garşy göreşde uly üstünlik bolar.
Arakhorlukdan ejir çekýän adamlaryň bedeninde şatlyk gormonynyň – dofaminiň ýiti ýetmezçiligi duýulýar. Bu ýetmezçiligiň öwezini dolmak üçin arakhor alkogolyň mukdaryny yzygiderli ýokarlandyrmaga mejbur bolýar. Primatlarda geçirilen barlag olaryň bedenine bu gen dermanynyň bir gezek sanjylmagynyň beýnide dofaminiň derejesiniň uzak wagtlap dikeldilmegine sebäp bolýandygyny görkezdi.
Alymlar bedende şatlyk gormonynyň derejesiniň dikeldilmeginiň spirtli içgileriň kabul edilýän mukdaryny azaltmaga we içgi taşlanandan soň täzeden içip başlamagyň öňüni almaga itergi berjekdigini bellediler.


düýn 15:21
4599

Alsgeýmer keselini haýallatmak üçin Ýaponiýada ilkinji derman serişdesi tassyklanyldy

Ýaponiýanyň Saglygy goraýyş, zähmet we sosial üpjünçilik ministrligi (MHLW) Alsgeýmer keseliniň Ýaponiýanyň Eisai derman serişdeleri kompaniýasy we ABŞ-nyň Biogen Inc. şereketi tarapyndan işlenip taýýarlanan dermanynyň...

26.09.2023 12:47
12888

BMGÖM Türkmenistana 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany USB enjamlaryny berdi

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilhanasy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany ultrases barlaglary (USB) üçin enjamlary berdi. Ol Bütindünýä...

23.09.2023 08:52
3958

Oktýabrda Türkmenistanda Abu Aly ibn Sina bagyşlanan halkara maslahat geçiriler

2023-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda ýurdumyzda «Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk...

19.09.2023 11:30
23825

Neýroulgam lukmanlaryň 17 gezek şowsuz synanyşygyndan soň oglanjygyň keselini dogry kesgitledi

Emeli intellekti bolan çat-bot dört ýaşyndan bäri dowamly agyrydan ejir çekýän, ýöremekde kynçylyk çekýän we özüne erk edip bilmezden duýgusyny üýtgedýän çaga dogry diagnoz goýmaga kömek etdi. Oglanjygy 17 lukman...