Serdar Berdimuhamedow Budapeştde Wengriýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

  • 20.08.2023 14:49
  • 24355
Serdar Berdimuhamedow Budapeştde Wengriýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iş saparynyň dowamynda Budapeştde Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar esasy ugurlaryň hatarynda türkmen-wenger hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Esasan hem syýasy-diplomatik, energetika, senagat we ulag-aragatnaşyk pudaklarynda, şeýle hem sport ugrunda özara gatnaşyklary ösdürmeklige aýratyn üns berildi.

Bu iki döwletiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklary 1992-nji ýylda ýola goýuldy. Dostluga hem-de birek-birege hormat goýmak däplerine eýerýän türkmen-wenger hyzmatdaşlygy şol wagdan bäri yzygiderli berkidilýär. Şunda ýokary we Hökümet derejedäki gatnaşyklara aýratyn üns berilýär.

Özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmekde alnyp barylýan ugra iki döwletiň hem üýtgewsiz ygrarlydygyny şu ýylyň 9-njy iýunynda resmi sapar bilen Aşgabada gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň arasynda geçirilen gepleşikler hem tassyklady.


şu gün 00:33
5120

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
15608

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
7069

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
22348

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...