Serdar Berdimuhamedow Budapeştde Wengriýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

  • 20.08.2023 14:49
  • 25074
Serdar Berdimuhamedow Budapeştde Wengriýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iş saparynyň dowamynda Budapeştde Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar esasy ugurlaryň hatarynda türkmen-wenger hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Esasan hem syýasy-diplomatik, energetika, senagat we ulag-aragatnaşyk pudaklarynda, şeýle hem sport ugrunda özara gatnaşyklary ösdürmeklige aýratyn üns berildi.

Bu iki döwletiň arasyndaky diplomatik gatnaşyklary 1992-nji ýylda ýola goýuldy. Dostluga hem-de birek-birege hormat goýmak däplerine eýerýän türkmen-wenger hyzmatdaşlygy şol wagdan bäri yzygiderli berkidilýär. Şunda ýokary we Hökümet derejedäki gatnaşyklara aýratyn üns berilýär.

Özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmekde alnyp barylýan ugra iki döwletiň hem üýtgewsiz ygrarlydygyny şu ýylyň 9-njy iýunynda resmi sapar bilen Aşgabada gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň arasynda geçirilen gepleşikler hem tassyklady.


şu gün 16:46
1515

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
2838

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
1017

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
4649

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...