Günde müň ädimiň peýdasy subut edildi

  • 10.08.2023 12:17
  • 15291
Günde müň ädimiň peýdasy subut edildi

Polşanyň Lodz şäheriniň Lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary howply keselleriň, şol sanda ýürek-damar keselleriniň ýüze çykmak ähtimallygyny peseltmek üçin her gün ädilmeli ädimleriň sanynyň çak edilýänden azdygyny subut etdiler. Barlagyň netijeleri «European Journal of Preventive Cardiology» žurnalynda çap edildi diýip, lenta.ru habar berýär.

Hünärmenler jemi 226 889 adamyň gatnaşmagynda geçirilen 17 sany ylmy işi seljerdiler. Şonuň netijesinde her 500 – 1000 ädimiň howply keselleriň döremek ähtimallygyny belli bir derejede peseldýändigi ýüze çykaryldy. Ýagny goşmaça her 1000 ädim ýürek-damar keselleriniň döremek ähtimallygyny 15%, 500 ädim bolsa 7% azaldýar.
Hatda günde 3967 ädim hem islendik keseliň ähtimallygyny ep-esli derejede azaltmaga ýeterlikdir. Şunuň bilen birlikde, günde ädilmeli ädimiň iň ýokary derejesi ýüze çykarylmady, bu günde 20 müň ädime çenli ýetip biler.
Häzirki wagtda dünýäniň ilatynyň dörtden bir bölegi ýeterlik fiziki işjeňlik görkezmeýär. Esasan hem zenanlar ýeterlik hereket etmeýärler.


09.06.2024 12:48
13015

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2597

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

07.06.2024 11:40
18555

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...

06.06.2024 11:37
6453

Daşoguz welaýatynyň saglygy goraýyş edarasyna "emeli böwrek" - Dialog+ enjamy gowşurdyldy

5-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ...