Günde müň ädimiň peýdasy subut edildi

  • 10.08.2023 12:17
  • 15104
Günde müň ädimiň peýdasy subut edildi

Polşanyň Lodz şäheriniň Lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary howply keselleriň, şol sanda ýürek-damar keselleriniň ýüze çykmak ähtimallygyny peseltmek üçin her gün ädilmeli ädimleriň sanynyň çak edilýänden azdygyny subut etdiler. Barlagyň netijeleri «European Journal of Preventive Cardiology» žurnalynda çap edildi diýip, lenta.ru habar berýär.

Hünärmenler jemi 226 889 adamyň gatnaşmagynda geçirilen 17 sany ylmy işi seljerdiler. Şonuň netijesinde her 500 – 1000 ädimiň howply keselleriň döremek ähtimallygyny belli bir derejede peseldýändigi ýüze çykaryldy. Ýagny goşmaça her 1000 ädim ýürek-damar keselleriniň döremek ähtimallygyny 15%, 500 ädim bolsa 7% azaldýar.
Hatda günde 3967 ädim hem islendik keseliň ähtimallygyny ep-esli derejede azaltmaga ýeterlikdir. Şunuň bilen birlikde, günde ädilmeli ädimiň iň ýokary derejesi ýüze çykarylmady, bu günde 20 müň ädime çenli ýetip biler.
Häzirki wagtda dünýäniň ilatynyň dörtden bir bölegi ýeterlik fiziki işjeňlik görkezmeýär. Esasan hem zenanlar ýeterlik hereket etmeýärler.


24.11.2023 11:28
9768

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17790

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6234

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
12004

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...