2023-nji ýylyň alty aýynda Özbegistana 29,5 müň türkmen raýaty syýahat etdi

  • 08.08.2023 19:12
  • 21606
2023-nji ýylyň alty aýynda Özbegistana 29,5 müň türkmen raýaty syýahat etdi

2023-nji ýylyň birinji ýarym ýylynda Türkmenistan Özbegistana gezmäge baran syýahatçylarynyň sany boýunça dünýä döwletleriniň arasynda altynjy orny eýeledi. Jemi goňşy ýurda 29,5 müň türkmen raýaty syýahata bardy diýip, Trend habar berýär.

Hasabat döwründe bu ýurda tutuş dünýäden jemi 3,1 milliondan gowrak daşary ýurt raýatlary geldi. Habar berilişine görä, Özbegistana gezmäge gelen syýahatçylarynyň sany boýunça birinji orny Täjigistan (958,5 müň), ikinji orny Gyrgyzystan (786,4 müň), üçünji orny Gazagystan (764,4 müň) eýeleýär.
Russiýa hem-de Türkiýe degişlilikde dördünji we bäşinji orny eýelediler. Şeýle hem Özbegistan Hindistanyň, Koreýa Respublikasynyň, Germaniýanyň we Hytaýyň syýahatçylary üçin özüne çekiji boldy.
Özbegistanyň syýahatçylyk pudagy sebitde iň ösenleriň biri hasaplanylýar: bu ýurtda köpsanly taryhy-medeni ýadygärlikler, döwrebap şypahana düzümleri we beýlekiler bar.


02.12.2023 22:07
4334

Şuşada türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygy boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şuşada «Türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegi» atly halkara ylmy maslahat geçirilýär. Report agentliginiň habar berşi ýaly, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentligi we Türki Döwletleriň Guramasy (TDG)...

25.11.2023 05:58
10291

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň goragyna 15 müň harby gullukçy çekiler

Fransiýanyň Ýaragly güýçleriniň 15 müň töweregi harby gullukçysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek işine gatnaşar. Bu barada paýtagtda howpsuzlyga jogapkär general...

25.11.2023 05:50
2379

Türkmenistan ilçisi Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň (JATA) prezidenti Kuniharu Ebina bilen duşuşyk geçirdi we onuň dowamynda taraplar türkmen...

23.11.2023 10:35
13925

Orta hünär okuw mekdebi syýahatçylykda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi syýahatçylyk pudagynda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar. Türkmenistanda ýokary netijeli we bäsdeşlige ukyply syýahatçylyk...