ABŞ-da Alsgeýmer keseline garşy ilkinji derman serişdesi tassyklandy

  • 08.07.2023 11:39
  • 7635
ABŞ-da Alsgeýmer keseline garşy ilkinji derman serişdesi tassyklandy

ABŞ-nyň Saglygy goraýyş ministrliginiň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik edarasy (FDA) diňe bir Alsgeýmer keseliniň alamatlary bilen göreşmän, eýsem onuň ösüşini haýallatmaga mümkinçilik berýän ilkinji derman serişdesi bolan “Lekanemabyň” (täjirçilik ady Leqembi) ulanylmagyny gutarnykly tassyklady. Bu barada edaranyň metbugat relizinde habar berilýär.

“Şu günki çözgüt [derman serişdesiniň gutarnykly tassyklanmagy] Alsgeýmer keseline garşy dermanyň kliniki netijeliligi görkezendigi üçin kabul edildi” – diýip, FDA-nyň newrologiki derman serişdeleri bölüminiň başlygy Tereza Burakkio belledi. Ol edaranyň hünärmenleri tarapyndan geçirilen goşmaça barlaglaryň irki tapgyrda bu keselden ejir çekýän adamlar üçin derman serişdesiniň howpsuzlygyny we netijeliligini tassyklandygyny aýtdy. Hassalaryň bu kategoriýasy Alsgeýmer keseli bolan adamlaryň umumy sanynyň, takmynan, altydan bir bölegini düzýär. ABŞ-da bu keselden 6,5 milliondan gowrak adam ejir çekýär.

Alsgeýmer keseli ýuwaş-ýuwaşdan ýady ýitirýär we akyl başarnyklarynyň peselmegine getirýär, soňra hassalar “iň ýönekeý ýumuşlary ýerine ýetirmek” mümkinçiligini ýitirýärler diýip, FDA-nyň metbugat relizinde bellenilýär. Onuň anyk sebäpleri belli däl, ýöne ol neýronlaryň ölmegine we neýron baglanyşyklarynyň bozulmagyna getirýän adam beýnisindäki üýtgemeler bilen baglanyşyklydyr.


24.11.2023 11:28
9558

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17629

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6178

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
11940

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...