Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň senagat we tehnologiýalar ministri hem-de Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy bilen duşuşdy

  • 29.06.2023 11:42
  • 15667
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň senagat we tehnologiýalar ministri hem-de Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy bilen duşuşdy

28-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň senagat we tehnologiýalar ministri Mehmet Fatih Kajyry hem-de Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu bilen duşuşdy.

Milli Liderimiz çakylygy kabul edip, täze şäheriň açylyş dabarasyna we onuň çäklerinde geçirilýän medeni çärelere gatnaşmaga gelendikleri üçin Mehmet Fatih Kajyra we Rifat Hisarjyklyogluna minnetdarlyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine özüniň iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.
Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň özara ynanyşmak we açyklyk häsiýetine eýedigi bellenildi.
Iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär. Daşary söwda gatnaşyklarynda Türkiýe Türkmenistanyň esasy we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň ösdürilmegine türk kompaniýalarynyň uly goşandynyň bardygy bellenildi. Bu barada aýtmak bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň öňdebaryjy türk kompaniýalary bilen ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge taýýardygyny tassyklady.


düýn 17:03
6893

Serdar Berdimuhamedow Dubaýa iş sapary tamamlap, Aşgabada geldi

2-nji dekabrda Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary tamamlanandan soňra, Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyza dolandy. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar.   Howa menzilinde...

düýn 17:02
21435

Türkmenistanyň Prezidentine mukaddes Gurhanyň käbir aýatlarynyň altyn suwy bilen ýazylan ýörite sowgady gowşuryldy

Birleşen Arap Emirliklerine iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedowa BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri we Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktumyň adyndan mukaddes...

düýn 11:29
4524

Owganystanyň demirýol edaralarynyň ýolbaşçylary Aşgabatda gepleşikleri geçirýärler

Aşgabatda Türkmenistanyň we Owganystanyň demirýol edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda gepleşikler geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin Owganystanyň demirýol müdirliginiň başlygy Baht-ur-Rahman Şarafat 30-njy noýabrda türkmen...

02.12.2023 22:41
10411

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün, 2-nji dekabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Söwda-senagat edarasyna bardy. Bu barada «Watan»...