Adam her sagatda takmynan 16 mikroplastiki böleji demine dartýar

  • 15.06.2023 14:54
  • 21001
Adam her sagatda takmynan 16 mikroplastiki böleji demine dartýar

Halkara fizikler topary ilkinji gezek adamyň ýokarky dem alyş ýollaryndan geçýän mikroplastiki bölejikleriň hereketini öwrendi we her sagatda ortaça 16 mikroplastiki bölejigiň adamlaryň dem alyş agzalarynda çökýändigini anyklady. Bu Ýeriň plastikler bilen hapalanmagyna garşy göreşmegiň zerurdygyny ýene bir gezek nygtap görkezýär diýip, sişenbe güni Amerikanyň Fizika institutynyň (AIP) metbugat gullugy habar berdi.

"Alymlar dürli ululykdaky we hertüýsli şekildäki mikroplastiki bölejikleriň, adamyň dem alyş ýollaryna düşenlerinde, çalt we kadaly dem alynýarka özlerini alyp barşyny hasapladylar. Alymlar tarapyndan geçirilen hasaplamalar bu bölejikleriň ep-esli böleginiň dem alyş ulgamynyň käbir ýerlerinde, şol sanda burun boşlugynda we bogazda çöküp galýandygyny görkezdi "- diýip habarda aýdylýar.

Sidneýiň Tehnologiýa Uniwersitetiniň uly ylmy işgäri Muhammet Yslamyň ýolbaşçylygyndaky awstraliýaly, hytaýly we eýranly fizikler topary bölejikleriň adamyň dem alyş ulgamyna aralaşanlarynda özlerini alyp barşy bilen gyzyklandy. Alymlaryň bu meselä bolan gyzyklanmasy bir ýyl mundan ozal lukmanlaryň plastmassa bölejikleriniň kämahal dem alyş ýollaryna has çuň aralaşýandygyna ilkinji subutnamalary tapmagy bilen baglanyşyklydyr.


09.06.2024 12:48
12757

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2534

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

07.06.2024 11:40
18109

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...

06.06.2024 11:37
6343

Daşoguz welaýatynyň saglygy goraýyş edarasyna "emeli böwrek" - Dialog+ enjamy gowşurdyldy

5-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ...