Çolpon-Atada Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň we Ýewropa Geňeşiniň prezidentiniň II duşuşygy geçirildi

  • 05.06.2023 10:41
  • 25301
Çolpon-Atada Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň we Ýewropa Geňeşiniň prezidentiniň II duşuşygy geçirildi

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň we Ýewropa Geňeşiniň prezidentiniň ikinji duşuşygy Çolpon-Ata (Gyrgyzystan) şäherinde geçirildi. Oňa Ýewropa Geňeşiniň Başlygy Şarl Mişel, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Nurmuhammet Amannepesow gatnaşdy.

Konstruktiw ýygnagyň dowamynda gatnaşyjylar geçen ýyl Astanada geçirilen ilkinji ýygnakdan soň Ýewropa Bileleşigi bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky köptaraplaýyn we özara peýdaly hyzmatdaşlyga baha berdiler. ÝB bilen Merkezi Aziýanyň arasynda halkara wakalaryň çägindäki gatnaşyklar hem ara alnyp maslahatlaşyldy.
Duşuşyga gatnaşyjylar  ministrleriň indiki ýygnagynda ÝB-MA Ýol kartasyny kabul etmäge taýýardyklaryny mälim etdiler, şeýle hem BMG-nyň Tertipnamasyna, hususan-da ähli ýurtlaryň garaşsyzlygyna, özygtyýarlygyna, çäk bitewiligine hormat goýmak, güýç ulanmazlyk ýa-da güýç ulanmak howpuny salmazlyk we halkara dawalary parahatçylykly ýol bilen çözmek ýörelgelerine ygrarlydyklaryny tassykladylar.
Owganystandaky ýagdaýyň ýaramazlaşmagy barada umumy alada bildirildi we bu ýurduň howpsuz, asuda, durnukly we gülläp ösýän ýurda öwrülmegine goşant goşmak islegi nygtaldy.
Duşuşygyň beýleki mowzuklarynyň arasynda Pariž şertnamasyna laýyklykda taraplaryň borçlary, suw we energiýa hyzmatdaşlygy, Merkezi Aziýada daşky gurşawy we biodürlüligi goramak, Aral deňzi meselelerine we ş.m. garaldy
Taraplar indiki duşuşygyny indiki ýyl ilkinji sammit görnüşinde geçirmek niýeti bilen yzygiderli duşuşmak barada ylalaşdylar. Özbek tarapy duşuşygy  Özbegistanda geçirmegi teklip etdi.


düýn 21:18
1342

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Şu gün, 1-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow COP28 maslahatynyň çäklerinde BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň...

düýn 21:06
2279

Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Prezident Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany...

düýn 20:58
2431

Türkmenistan BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak başlangyjyny tassyklady

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar...

düýn 19:46
3108

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Dubaýda dowam edýän BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň (COP-28) plenar mejlisinde eden çykyşynda habar...