Ärdogan Türkiýäniň prezident saýlawlarynyň ýeňijisi diýlip gutarnykly ykrar edildi

  • 02.06.2023 01:11
  • 14245
Ärdogan Türkiýäniň prezident saýlawlarynyň ýeňijisi diýlip gutarnykly ykrar edildi

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan 28-nji maýda geçirilen ses berişligiň ikinji tapgyrynyň jemi boýunça döwlet baştutanynyň saýlawlarynyň ýeňijisi diýlip ykrar edildi. Saýlawlaryň degişli gutarnykly netijelerini Türkiýäniň Ýokary saýlaw geňeşiniň başlygy Ahmet Ýener mälim etdi diýip, TASS habar berýär.

“Komissiýa saýlawlaryň netijeleri bilen bagly kabul edilen garşylyklara garady. Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynyň gutarnykly netijeleri resmi gazetde çap etmek üçin iberildi. Netijelere görä, Ärdogan 52,18% ses alyp, Türkiýe Respublikasynyň saýlanan prezidenti hökmünde ykrar edildi” – diýip, Ýener belledi.

MST-nyň başlygy 28-nji maýda geçirilen saýlawlaryň ikinji tapgyrynda ýurduň içinde saýlawa gatnaşygyň 85,72%, onuň daşynda bolsa 56,34% bolandygyny habar berdi. Jemi gatnaşyk 84,15% boldy, 54,02 mln saýlawçy ses berdi. Ärdogan 27,83 mln ses, onuň bäsdeşi Kemal Kylyçdaroglu 47,82% ýa-da 25,5 mln ses aldy.
Şeýlelik bilen, Ärdogan respublikanyň saýlanan prezidenti hökmünde resmi taýdan ykrar edildi. Teswirnama laýyklykda, ol 3-nji iýuna çenli parlamentde kasam kabul edip, wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge girişmeli.


şu gün 14:29
1696

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

24.11.2023 23:55
4913

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri telefon arkaly gepleşik geçirdiler

23-nji noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen...

21.11.2023 11:41
9266

Hawýer Mileý Argentinada geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Ultrasagçy syýasatçy, "Azatlyk gelýär" partiýasynyň wekili Hawýer Mileý Argentinada geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiji boldy. Ýurduň Milli Saýlaw Palatasynyň berýän maglumatlaryna görä, sesleriň 94%-den gowragy...

16.11.2023 16:06
3971

Aşgabatda alty ýurduň demirýol edaralary CASCA+ geçelgesini ösdürmek barada teswirnama gol çekdiler

«Aziýa – Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary – Hytaý – Gyrgyzystan – Özbegistan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe – Ýewropa» (CASCA+) multimodal ulag-üstaşyr ugry boýunça agza döwletleriň demirýol edaralarynyň...