Alymlar Ýerde güýçli magnit hadysasyny hasaba aldylar

  • 24.04.2023 10:34
  • 36691
Alymlar Ýerde güýçli magnit hadysasyny hasaba aldylar

Ýekşenbe güni Ýerde güýçli magnit tupany hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutynyň materiallaryna salgylanyp, TASS habar berýär.

Kosmos howa gözegçiliginiň maglumatlaryna görä, düýn planetamyzyň magnit meýdanynyň bozulma derejesi G5-iň adatdan daşary güýçlüdigini, G1-iň gowşakdygyny görkezýän bäş görkezijiden ybarat şkala boýunça G3 boldy. Ýekşenbe güni gijräk ol G4-e çenli ýokary galdy diýip, agentlik belleýär.
Şeýle dereje aragatnaşyk päsgelçiliklerinden başga-da, radio aragatnaşygynda, hemra we radio ýygylygy nawigasiýasynda hem näsazlyklaryň bolup biljekdigini göz öňünde tutýar.
Magnit tupanlary Gündäki partlamalar netijesinde ýüze çykýan Ýeriň magnit meýdanynyň güýçli bozulmalarydyr. Olar birnäçe sagatdan birnäçe güne çenli dowam edip, hemra we Ýerdäki beýleki tehnologiýalara, şeýle-de adamlaryň ömrüne we saglygyna täsir edip bilýär. Magnit hadysasy döwründe adamlarda gan basyşy bilen bagly näsazlyklar, ukusyzlyk, tahikardiýa, migren ýüze çykyp biler.


25.03.2022 13:59
13966

Alymlar Ýer togalagynyň iki polýusynda-da adatdan daşary maýlamany bellige aldylar

ABŞ-nyň Gar we buz boýunça milli maglumatlar  merkeziniň alymlary Ýer togalagynyň iki polýusynda-da deňine  adatdan daşary maýlamanyň bardygyny anykladylar. Bu barada 19-njy martda  Associated Press agentligi habar...

01.12.2023 14:26
15835

Hindistanda 2023-nji ýylda her gün diýen ýaly tebigy betbagtçylyklar bolup geçdi

2023-nji ýylyň ilkinji dokuz aýynda tebigy kataklizmler we betbagtçylyklar her gün diýen ýaly Hindistanyň dürli sebitlerine täsirini ýetirip, birnäçe ölümiň we weýrançylygyň sebäbi boldular. Muny Ylym we daşky...

09.11.2023 22:17
22073

Ýaponiýada suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde täze ada emele geldi

Tokio uniwersitetiniň ýanyndaky Ýertitremeleri öwreniş institutynyň hünärmenleri suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde diametri, takmynan, 100 metre barabar bolan täze adanyň emele gelendigini habar berdiler. Tokio...

06.11.2023 00:06
32078

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...