Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

  • 09.04.2023 15:57
  • 46713
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentine enesi hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban käbesi – Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjyny bildirdi.

«Ogulabat eje Türkmenistanyň abadançylygyna we ösüşine bimöçber goşant goşan çagalaryny we agtyklaryny terbiýelemäge öz bütin ömrüni we mährini bagyş etdi. Ogulabat eje hakyndaky nurana ýatlamalar biziň ählimiziň kalbynda ebedilik galar.
Size we Siziň maşgala agzalaryňyza, şeýle hem doganlyk türkmen halkyna bu gussaly we agyr günlerde çuňňur gynanjymyzy beýan edýäris.
Beýik Biribardan merhumyň jaýynyň jennet bolmagyny, Size we Siziň ýakynlaryňyza bolsa sabyr-takat dileg edýäris» - diýlip hatda aýdylýar.


06.11.2023 00:06
32078

Serdar Berdimuhamedow Nepalda ýertitremesi zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Prezidenti Ram Çandra Paudele we Nepal Federatiw Demokratik Respublikasynyň Premýer-ministri Puşpa Kamal Dahala ýurduň...

29.10.2023 09:06
41735

Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç hatyny...

29.10.2023 09:02
26290

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda şahtada bolup geçen heläkçilik zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewe ýurduň Karagandy oblastynda ýerleşýän Kostenko adyndaky şahtada bolup geçen ýangynyň köpsanly adam pidalaryna...

05.10.2023 00:47
26255

Serdar Berdimuhamedow Italiýada bolup geçen awtobus heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella ýurduň Wenesiýa şäheriniň ýakynynda bolan, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren awtobus heläkçiligi...