Türkmenistan Türkiýede ýer titremede şehit bolanlary ýatlap, sadaka berer

  • 08.02.2023 23:11
  • 44127
Türkmenistan Türkiýede ýer titremede şehit bolanlary ýatlap, sadaka berer

Türkmenistanda ýakyn wagtda Türkiýede agyr betbagtçylyk zerarly şehit bolanlary ýatlap «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda sadaka berler. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow  Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine duýgudaşlyk bildirmeginiň çäklerinde aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň adyndan Türkiýe döwletiniň ýolbaşçysy Rejep Taýyp Ärdogana, bütin türk halkyna gynanjyny  bildirip, «Boljak işe çäre ýok» diýlişi ýaly, betbagtçylyga duçar bolanlaryň arasynda öz raýatlarymyzyň hem bardygyny nygtady. 
Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň her bir raýatyň arkasynda dag ýaly bolup durandygyny belläp, bir  mesele ýüze çyksa, degişli düzümleriň üsti bilen zerur goldawlaryň beriljekdigi barada aýtdy.
Şeýle hem şu gün Türkmenistanyň müftüsi öten-geçenleri ýatlap aýat-doga okady.


şu gün 16:28
800

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 15 – 21-nji iýulda görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň kinoteatrlarynda tomaşaçylar üçin şu hepde komediýa, horror, hereketli film ýaly dürli žanrdaky filmler, şeýle-de multfilmler hödürlenýär. “Aşgabat” kinoteatry: Duşenbe güni (15-nji iýul) 17:00 –...

şu gün 14:31
1310

Türkmen multiplikatorlary Bakuda geçiriljek ANIMAFILM festiwalyna çagyryldy

Türkmen animasion studiýalary 2024-nji ýylyň 2-6-njy oktýabrynda Bakuda geçiriljek ANIMAFILM 7-nji Halkara animasion festiwalyna çakylyk aldylar. Bu barada Türkmenistanyň Telewideniýe, radio we kinematografiýa...

13.07.2024 09:50
11426

Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň başlygy täzelendi

Arslan Sylapberdiýewiç Eýeberdiýew Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu wezipä...

13.07.2024 09:26
16109

1-nji awgustdan Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi bir aýlyk dynç alşa çykar

Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryndan hem-de welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli dynç almaga rugsat berdi. Bu barada döwlet Baştutany...