Serdar Berdimuhamedow Finlýandiýany Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

  • 06.12.2022 08:52
  • 3193
Serdar Berdimuhamedow Finlýandiýany Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidenti Sauli Wýaýnýamýo Niýnistýo we ýurduň ähli halkyna Finlýandiýa Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Sauli Wýaýnýamýo Niýnistýo berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Finlýandiýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de gülläp ösüş we rowaçlyk arzuw etdi.
Finlýandiýa Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni her ýylyň 6-njy dekabrynda bellenilýän döwlet baýramçylygydyr. Bu gün ýurduň milli güni hem-de baýdagyň güni hasaplanylýar. Ilkinji gezek ol 1917-nji ýylyň 6-njy dekabrynda bellenildi.


düýn 16:00
22659

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...

03.02.2023 23:59
24903

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...

03.02.2023 23:06
22548

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby adyň nyşany gowşuryldy

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Şu gün bolsa ýurdumyzyň...

03.02.2023 22:30
31771

Türkmenistanda Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy çalyşdy

Şu gün, 3-nji fewralda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow B.Wolsahatowy Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belledi. Bu barada «Watan» habarlar...