Türkmenistan Halkara gatnawlarda konteýner otlulary hakyndaky ylalaşyga goşular

  • 05.12.2022 14:13
  • 17535
Türkmenistan Halkara gatnawlarda konteýner otlulary hakyndaky ylalaşyga goşular

Türkmenistan Halkara gatnawlarda konteýnerleri konteýner otlularynyň düzüminde daşamak hakyndaky ylalaşyga goşulmagy meýilleşdirýär. Bu barada Ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew Hökümet mejlisinde habar berdi.

Onuň sözlerine görä, "Türkmendemirýollary" agentligi tarapyndan öz gurluş bölünmesini - açyk görnüşli "Demirýollary" paýdarlar jemgyýetini, Türkmenistanyň üstünden geçýän halkara ulag geçelgesini ösdürmek, ýurduň çäginden konteýnerläp daşaýyşlaryň möçberini artdyrmak, şeýle hem optimal baha konýunkturasyny we logistiki çyzgyny kemala getirmek maksady bilen, agzalan ylalaşyga birikdirmegiň mümkinçilikleri öwrenildi.  
Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň platformasynda kabul edilen agzalan ylalaşyk, 2022-nji ýylyň 11-nji sentýabryndaky ýagdaý boýunça üýtgetmeleri we goşmaçalary nazara almak bilen,  2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri hereket edýär.


düýn 10:39
3587

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
11110

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...

30.01.2023 17:46
26271

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

30.01.2023 17:03
7124

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...