Indiki ýyl Ilon Maskyň kompaniýasy adamlara çip oturdyp başlar

  • 04.12.2022 21:33
  • 16440
Indiki ýyl Ilon Maskyň kompaniýasy adamlara çip oturdyp başlar

ABŞ-da geçen «Görkez we gürrüň ber» atly çärede Ilon Mask Neuralink kompaniýasynyň öňümizdäki alty aýyň içinde öz çipini adamyň kellesine implantasiýa edip biljekdigini habar berdi. 

Çärede Mask kompaniýanyň adamlarda kliniki synag geçirmek üçin zerur bolan resminamalaryň bir toparyny ABŞ-da lukmançylyk gurallarynyň bazarynda düzgünleşdiriji bolup çykyş edýän Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline arassaçylyk gözegçiligi boýunça müdirlige (U.S. Food and Drug Administration, FDA) hödürländigini aýtdy.
Neuralink-iň maksady — beýnä implantasiýa edip bolýan gurluşy döretmek we ony beýni işjeňliginiň kömegi bilen kompýuteri ýa-da telefony dolandyrmakda ulanmak.
2019-njy ýylda Neuralink öz çiplerini maýmynlarda synag edip gördi, 2020-nji ýylda gurluşy doňuzlara implantasiýa etdi, geçen ýyl bolsa Neurolink maýmynyň oňat ornaşan çipiň kömegi bilen ýönekeýje Pong oýnuny oýnaýşynyň wideosyny görkezdi.
Bu ýyl ýene maýmynly wideo görkezildi: wideogörkezilişde olaryň biri öz implantyny ulanyp hem-de ünsüni görkezilen sözlerde we jümlelerde jemläp, "Görkezmek we gürrüň bermek üçin hoş geldiňiz" diýen jümläni "çap etmegi" başardy.


04.02.2023 23:23
5870

Singapurda gajetleriň kognitiw ukyplaryna ýetirýän täsiri öwrenildi

Singapurly alymlar çagalykda gajetleriň ulanylmagy bilen beýniniň ösüşiniň arasyndaky baglanyşygy ýüze çykardylar. Irki çagalykda gajetleriň aşa köp ulanylmagy kämillik döwründe kognitiw ukyplarynyň ýaramazlaşmagyna...

02.02.2023 13:27
21576

Hytaýly alymlar bol süýtli sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar

Hytaýda alymlar ýylda 18 tonna çenli süýt berip bilýän ýokary öndürijilikli golştin tohumly sygry ilkinji gezek klonlaşdyrdylar. Global Times gazetiniň habaryna görä, Hytaýyň Demirgazyk-günbatar oba we tokaý hojalygy uniwersitetiniň...

08.01.2023 23:00
16185

Türkmen talyby GDA — 2022 ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby Serdar Rahymow GDA — 2022 ýaş alymlar bäsleşiginiň ýeňijisi bolup, II derejeli diplom we «Iň gowy ýaş alymlar — 2022» medaly bilen...

06.01.2023 02:41
21861

Türkmenistanda 2023-nji ýylda aspirantura, doktorantura we ordinatura kabul ediljekleriň sany tassyklanyldy

Türkmenistanda 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, kliniki ordinatura...