Russiýanyň demir ýollarynyň hünärmenleri türkmen demir ýollarynyň durkuny täzelemek işlerine baha berer

  • 04.12.2022 09:15
  • 27442
Russiýanyň demir ýollarynyň hünärmenleri türkmen demir ýollarynyň durkuny täzelemek işlerine baha berer

Türkmenistan bilen Russiýa demir ýol infrastrukturasyny ösdürmegiň üstünde işleýärler, rus kompaniýalarynyň bolsa türkmen demir ýollary pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşmak üçin uly geljegi bar - diýip, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow TASS-yň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy.  

Şeýle-de, ol ýakyn wagtlarda Russiýanyň demir ýollarynyň hünärmenleriniň wekiliýetiniň ýurda geljekdigini, türkmen demir ýollarynyň durkuny täzelemek boýunça geçirilmeli zerur işlere baha berjekdigini, şeýle-de, Türkmenistanyň ägirt üstaşyr kuwwaty bolan demir ýol hojalygynyň goýberiş ukybynyň mümkinçiliklerini öwrenjekdigini habar berdi.    
Ýük akymy artanda bar bolan ýol hojalygyny döwrebaplaşdyrmak we täzesini gurmak, häzirki zaman ammar infrastrukturasyny, şol sanda ýapyk we sowadyjy jaýlary gurmak zerur bolar. Beýleki uzakmöhletleýin taslamalaryň içinde türkmen demir ýol magistrallaryny elektrifikasiýalaşdyrmak we uglewodorod ýangyjyny ulanmakdan daşlaşmaklyk ýaly işler bar diýip, rus söwda wekili aýtdy.
Ýene bir artykmaçlyga eýe ugur, ol hem tehnika bilen üpjün etmek örüsindäki hyzmatdaşlyk. Ýaňy-ýakynda Türkmenistana "Transmaşholding" rus paýdarlar jemgyýetiniň bäş teplowozy gelip gowuşdy. Ýelizarowyň sözlerine görä, Söwda wekilhanasy eýýäm rus kompaniýasy bilen bilelikde indiki taslamanyň üstünde iş alyp barýar.


şu gün 00:21
10

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

6-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meseleler boýunça sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa oba hojalyk we daşky...

düýn 14:41
3913

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

05.02.2023 22:20
17827

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

05.02.2023 12:26
21611

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...