BMG ýakyn 5 ýylda tebigy betbagtçylyklary öňünden duýdurýan ulgamy durmuşa ornaşdyrar

  • 12.11.2022 08:14
  • 20023
BMG ýakyn 5 ýylda tebigy betbagtçylyklary öňünden duýdurýan ulgamy durmuşa ornaşdyrar

BMG 2027-nji ýyla çenli, adatdan daşary tebigy hadysalaryň ýaramaz netijelerini biraz ýumşatmak üçin, tebigy betbagtçylyklar hakynda öz wagtynda öňünden duýdurýan ulgamy tutuş dünýäde durmuşa ornaşdyrmagy meýilleşdirýär.  Bu barada duşenbe güni BMG-niň baş sekretary Antoniu Guterriş Şarm-eş-Şeýhde klimat konferensiýasynda çykyş edýärkä aýtdy. 

"Heläkçilikleriň akymy ilatyň iň bir gowşak goragly, klimat nukdaýnazaryndan gyzgyn nokatly ýerlerde ýaşaýan we öňünden habarly edilmäge hiç guraly bolmadyk  böleginiň gapyllykda üstüni basýar " - diýip, Bloomberg agentligi onuň sözlerini getirýär. "Ýetip gelýän howp hakynda 24 sagat öňünden habarly edilmeginiň özüniň ýitgini 30% azaltmaga kömek etjekdigine" - baş sekretar ynanýar.

Guramanyň bu  başlangyç üçin 3,1 mlrd puly gönükdirjekdigi bellenýär. Pikir Bütindünýä meteorologik gurama degişli, ol munda "howanyň gyzmagy bilen ýüze çykýan iň çynlakaý netijeleriň bir toparynyň öňüni almagyň beýlekilere garanda arzan hem ýönekeý usulyny" görýär.  


19.10.2022 07:55
19075

Gündogar Antarktidada buzlugyň ereýiş tizligi kesgitlendi

Döwlet ylmy we amaly barlaglar birleşiginiň (CSIRO) awstraliýaly alymlary gündogar Antarktidada buzlugyň ereýşiniň tizligini kesgitlediler. Bu barada The Guardian gazeti anna güni habar berdi.  Ekspertleriň maglumatyna...

07.05.2022 09:05
12234

Hytaý dünýäde iň beýik meteostansiýany gurnady

Hytaý alymlary Ewerestiň gerşinde dünýäde iň beýik meteostansiýany gurnadylar. Ol 8800 metr belentlikde ýerleşýär. Ondan öňki iň beýik meteorologiýa stansiýasy 2019-njy ýylda amerikan-britan ekspedisiýasy tarapyndan...

09.03.2022 18:03
13080

Arktikada temperaturanyň ýokarlanmagynyň sebäbi düşündirildi

Russiýanyň Ylymlar Akademiýasynyň A.M.Obuhow adyndaky Atmosfera fizikasy institutynyň russiýaly alymlary Şpisbergen arktik arhipelagynda temperaturanyň ýokarlanmagynyň sebäbini düşündirmegi başardylar. Bularyň...

17.11.2021 23:52
9198

Bütindünýä maýylganlygynyň tizligi 24 müň ýylda rekord derejä ýetdi

Amerikaly alymlar topary bütindünýä maýylganlygynyň rekord tizligini hasaba aldy. Indi howanyň üýtgemegi 24 müň ýyl ozalkysyndan has çalt bolup geçýär. Bu barada Nature žurnalyna salgylanyp, riafan.ru habar berdi...