Lula da Silwa Braziliýanyň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

  • 31.10.2022 13:48
  • 4685
Lula da Silwa Braziliýanyň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Braziliýanyň öňki prezidenti Luis Inasiu Lula da Silwa döwlet baştutanynyň saýlawlarynda ýeňiş gazandy, muňa saýlaw iş toparynyň brazil HBS-i tarapyndan çap edilen maglumatlary şaýatlyk edýär.

Býulletenleriň 99%-den gowragynyň işlenmegi netijesinde Lula da Silwanyň sesleriň 50,85%-ni alandygy mälim boldy. Häzirki prezident Žair Bolsonaru sesleriň 49,15%-ni aldy. Indi, HBS-niň belleýşi ýaly, Bolsonarunyň bäsdeşinden öňe geçmek mümkinçiligi ýok.
Şunlukda, Lula da Silwa öz syýasy karýerasynda eýýäm üçünji gezek prezident saýlawynda ýeňiş gazanýar. Ýekşenbe güni saýlawlaryň üçünji tapgyry geçdi. Onuň öň ýany geçirilen pikir soraşmalar saýlawlarda hut çepçileriň oppozisiýasyndan Lula da Silwanyň ýeňmelidigini görkezdi. Bolsonaru bolsa sagçy syýasy güýçleriň wekili.
2-nji oktýabrda geçen birinji tapgyryň netijeleri boýunça braziliýalylar sesleriň 43,2%-ni ýurduň häzirki prezidenti Bolsonaruwa we 48,4%-ni bolsa 2000-nji ýyllaryň başynda we ortalarynda sosial-ykdysady özgertmeleri bilen braziliýalylaryň  ýadynda galan Lula da Silwa berdiler.


02.12.2022 16:26
3186

Braziliýada kriptowalýuta töleg etmegiň kanuny serişdesi diýlip ykrar edildi

Wekiller palatasy ýedi ýyllyk çekişmeden soň, Braziliýada kriptowalýutanyň bazaryny düzgünleşdirýän PL 4401/2021 kodly kanunyň taslamasyny makullady. Senat resminamany aprel aýynda makullapdy, iýundan bäri ol parlamentiň...

23.11.2022 08:55
4901

Nataşa Pirs-Musar Sloweniýanyň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Partiýasyz dalaşgär, aklawçy Nataşa Pirs-Musar Sloweniýanyň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda býulletenler 100% işlenenden soň ýeňiş gazandy. Bu barada Döwlet saýlaw komissiýasynyň saýtynda habar berilýär...

21.11.2022 22:24
6711

Tokaýew 81,31% ses alyp, Gazagystanyň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Gazagystanyň häzirki prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew saýlawçylaryň 81,31% sesini alyp, döwlet baştutanynyň 20-nji noýabrda geçen saýlawlarynda ýeňiş gazanýar diýip, duşenbe güni ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň...

16.11.2022 23:05
13189

Donald Tramp 2024-nji ýylyň prezident saýlawlaryna gatnaşar

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Tramp 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna ýene dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Bu barada TASS habar berýär. “Şu gün men Birleşen Ştatlaryň prezident wezipesine...