Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Garaşsyzlygynyň dikeldilen gününi gutlady

  • 18.10.2022 16:58
  • 3978
Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Garaşsyzlygynyň dikeldilen gününi gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe hem-de ýurduň ähli doganlyk halkyna Azerbaýjanyň Garaşsyzlygynyň dikeldilen güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Siziň parasatly baştutanlygyňyzda Azerbaýjan Respublikasynyň soňky ýyllarda syýasy we durmuş-ykdysady ugurlarda möhüm üstünlikleri gazanandygyny, öz raýatlarynyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyryp, ýokary depginler bilen ösmegini dowam etdirýändigini bellemek guwandyryjydyr” diýlip, gutlag hatynda bellenilýär.
“Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan dostluk, hormat goýmak, özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan döwletara gatnaşyklarda hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejesine çykdylar” diýip, döwlet Baştutan mundan beýläk-de iki doganlyk halkyň bähbitlerine laýyk gelýän hyzmatdaşlygy, döwletara dialogy giňeltmäge hem-de çuňlaşdyrmaga ygrarlydygyny tassyklaýar.


düýn 09:54
3283

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

düýn 09:48
27332

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

31.01.2023 10:39
4183

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

31.01.2023 10:34
13981

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...