Türkmenistanda döwlet emlägi ynançly dolandyryşa berlip başlanar

  • 30.09.2022 22:05
  • 20253
Türkmenistanda döwlet emlägi ynançly dolandyryşa berlip başlanar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Döwlet emlägini bäsleşik esasynda ynançly dolandyrmaga bermegiň tertibiniň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bu barada 30-njy sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow habar berdi diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde aýdyldy.

Mejlisiň barşynda wise-premýer döwlet emlägini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak, amatly işewürlik gurşawyny döretmek we bu ulgamda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, Döwlet emlägini bäsleşik esasynda ynançly dolandyrmaga bermegiň tertibiniň taslamasy «Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda, Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar. Resminamada işiň bu görnüşini amala aşyrmagyň düzgünleri, kadalary we şertleri kesgitlenildi.
Toplumlaýyn çäreleriň kabul edilmegi işiň, önümçiligiň esasy görnüşlerini hem-de iş orunlaryny saklap galmaga ýa-da täze iş orunlaryny döretmäge, umuman, giň gerimli milli durmuş-ykdysady özgertmeler maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilendir diýip, Serdar Berdimuhamedow wise-premýere bu meseläni ýene-de bir gezek içgin öwrenmegi hem-de işlenip taýýarlanylan resminamanyň taslamasyny ugurdaş düzümler bilen ylalaşmagy tabşyrdy.


şu gün 09:54
2510

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4041

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13428

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...