Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

  • 28.09.2022 16:06
  • 10100
Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

28-nji sentýabrda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi.

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň esasy girelgesindäki meýdançada döwlet Baştutanyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ýurdumyzda hereket edýän diplomatik wekilhanalaryňdyr halkara guramalaryň ýolbaşçylary, baýramçylyk dabaralaryna gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlar garşyladylar.
Ahalteke bedewleriniň çapyşyklarynyň 7-si guraldy. 1600, 1800, 2200 metr aralyga guralan çapyşyklaryň her birine atlaryň 10-sy gatnaşdy.
Ýeňijilere Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmat bahaly baýraklar gowşuryldy.


28.01.2023 08:45
25287

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10534

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
17577

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...

24.01.2023 08:26
42414

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryny täzeledi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi saýtynda sürüjilik okuwlaryny geçip, sürüjilik şahadatnamalaryny almak isleýänler üçin täze nyrhnamalaryny çap etdi. Okuwlaryň tölegi sürüjilik...