Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halky üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi geçiriler

  • 22.09.2022 16:11
  • 18242
Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halky üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi geçiriler

Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halkyna ýardam bermek üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi guralar. Aşgabadyň zenanlar topary, Aşgabatdaky Halkara mekdep we Pakistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guralýan «Pakistany goldalyň. Sil» atly haýyr-sahawat çäresi 25-nji sentýabrda geçiriler. Bu barada ORIENT agentligi habar berdi.

Sil zerarly Pakistana ýardam bermek boýunça Gazna üçin haýyr-sahawat serişdelerini toplamak çäresi ýekşenbe güni, 25-nji sentýabrda Aşgabat şäherinde, Berzeňňide — Atatürk köçesiniň ugrundaky Halkara mekdebiň çäginde 12;00-dan 17:00 aralygynda geçiriler.
Myhmanlara pakistan aşhanasynyň datly tagamlary, saz we güýmenjeler garaşýar. Giriş – 10 manat. Toplanan serişdeler siliň ýetiren zyýanlaryny aradan aýyrmak üçin pakistan halkyna ýetiriler.
Belläp geçsek, Türkmenistan Pakistanda bolup geçen tebigy betbagtçylyklaryň köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere we uly möçberli weýrançylyklara getirendigini göz öňünde tutup, ilkinjileriň hatarynda dostlukly pakistan halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi.


02.06.2023 15:25
6878

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilen Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde geçirilen baýramçylyk dabarasynda bu ýerde terbiýelenýän çagalara Prezident Serdar Berdimuhamedowyň...

01.06.2023 02:55
45133

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň Milli gymmat bahaly daşlar we haly muzeýine baryp gördi

Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň dowamynda ýanynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa özi üçin ýörite taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde Eýranyň...

31.05.2023 19:50
7950

Aşgabatda ýaşlaryň arasynda mahabat nusgalaryny döretmek boýunça bäsleşigiň jemleri yglan edildi

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň jemleri jemlenildi. Onuň netijeleri boýunça öň yglan edilen bäsleşikde ýeňiş gazanan iň gowy mahabat...

31.05.2023 00:23
44099

Ogulgerek Berdimuhamedowa Eýranyň «Saadabad» toplumynda ýerleşýän taryhy-medeni desgalara baryp gördi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde onuň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa üçin ýörite medeni...