Toyota bZ3 elektrosedanyny çykarmaga taýýarlanýar

  • 29.08.2022 12:22
  • 12041
Toyota bZ3 elektrosedanyny çykarmaga taýýarlanýar

Toyota kompaniýasy e-TNGA modul platformasynda gurlan täze elektrosedany bilen tanyşdyrdy. Gürrüňi edilýän bZ3 modelidir. Onuň birinji satyljak ýeri Hytaý bazarydyr. Bu barada Awtorewýu neşiri habar berdi.

Neşiriň habar bermegine görä, Toyota bZ3 modeli Hytaýyň BYD we FAW kompaniýalary bilen bilelikde öndüriler. Ulag häzirki Corolla-dan ulurak, teker bazasy boýunça bolsa elektromobil Camry-niň has ulurak modelinden öňe geçdi.
Toyotanyň elektromotorlaryny we litiý-demir-fosfatly çekiji akkumulýatorlaryny Hytaýyň BYD-sy üpjün eder. Ulagyň herekete getirijisi yzda bolar. Häzirlikçe iki wersiýasy sertifisirlendi: hereketlendirijisiniň kuwwaty 184 ýa-da 245 at güýjüne deň bolanlary.
Çekiji batareýalarynyň sygymy heniz mälim edilenok, ýöne şaýy tutulan elektromobilleriň agramy belli: degişlilikde 1710 kg we 1835 kg. Aňrybaş tizligi 160 km/s bilen çäklendirilen.
Hytaýda bZ3 modeliniň önümçiligi bilen Toyotanyň hyzmatdaşy bolan FAW konserni meşgullanar. Täze elektromobil FAW-Toýota bilelikdäki kärhananyň konweýerinde peýda bolar. 


düýn 14:11
3835

Toyota Century krossoweri beýleki modellerden 12 esse haýal ýygnalýar

Century premium ulagy ýygnalanda käbir amallary ýerine ýetirmeklik Toyota zawodynyň işgärleriniň bir minuda çenli wagtyny alýar, beýleki modellerde bolsa muňa bäş sekunt töweregi wagt gidýär. Bu barada Toyota Times korporatiw...

30.11.2023 21:03
7362

Toyota gibrid awtomobillerinde logotipinden ýüz öwürdi

2009-njy ýyldan bäri Toyota gibrid güýç enjamlary bilen üpjün edilen awtomobillerinde T nyşanynda gök yşykly halkany ulanýar. Täze Camry arassa gibrid bolandygyna garamazdan, bu nyşana eýe bolmady diýip, ixbt.com belleýär...

30.11.2023 20:31
5565

NASCAR ýaryşy üçin täze Toyota Camry XSE hödürlendi

Toyota-nyň Amerikadaky bölümi 2024-nji ýyldaky möwsümiň NASCAR Cup ýaryş seriýasyna taýýarlanan Camry XSE trek bolidini hödürledi. Öňki Camry TRD Next Gen-iň ornuny tutjak awtoulagyň daşky görnüşi, ýol Camry-siniň täze...

30.11.2023 11:16
12716

Toyota halkara önümçiliginiň we satuwyň rekord möçberini hasaba aldy

Oktýabr aýynda Ýaponiýanyň Toyota awtokonserniniň halkara önümçiliginiň we satuwynyň möçberi bu aý üçin rekord görkezijilere ýetdi. Bu barada korporasiýanyň hasabatyna salgylanyp, TASS habar berýär. Önümçiligiň...