Täjigistan ýurda geleniňde serhetdäki koronawirus çäklendirmelerini ýene girizýär

  • 28.08.2022 08:41
  • 14105
Täjigistan ýurda geleniňde serhetdäki koronawirus çäklendirmelerini ýene girizýär

Indi Täjigistana geleniňde PZR-barlagynyň netijesini ýa-da COVID-19-a garşy sanjym şahadatnamasyny bermeli. Bu çäreler beýleki ýurtlarda kesel hadysasynyň ýokarlanmagy bilen baglylykda COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak üçin epidemiýa garşy çäklendirmeleri güýçlendirmek boýunça respublikan ştaby tarapyndan girizildi diýip, Tajigistanyň Milli habarlar agentligi “Howar” ýazýar. Muny centralasia.media ýetirýär.

Agentlik iýul aýynyň başynda respublikanyň serhedinde gelýänleriň ählisiniň temperaturasynyň ölçenip başlanandygyny ýatlap geçýär. Kimiň temperaturasy ýokary bolsa, oňa PZR-barlagyndan geçmek tabşyrylypdy.
Täjigistanyň Saglygy goraýyş we sosial gorag ministrliginiň resmi maglumatlaryna görä, ýurtda 2022-nji ýylyň fewral aýyndan bäri COVID-19 bilen kesellän ýekeje-de adam hasaba alynmady. Şol bir wagtyň özünde ýerli ýaşaýjylaryň, takmynan, 90%-i ýokanja garşy sanjym aldy.


31.08.2023 23:49
3437

Täjigistan GDA-nyň opera we balet sungatynyň merkezi bolar

Duşanbede Täjigistanyň S.Aýni adyndaky döwlet akademiki opera we balet teatrynyň ýolbaşçylygynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň opera we balet teatrlarynyň Utgaşdyryjy geňeşi dörediler. Bu başlangyç...

28.08.2023 11:47
21225

Qantas awiakompaniýasy pandemiýa döwründe wepaly galan işgärlerine 7000 dollar bonus berer

Awstraliýanyň Qantas awiakompaniýasy koronawirus pandemiýasyndan soň düzümini saklap galmak maksady bilen işgärlerine 2022-nji ýylyň başynda wada beren baýraklaryny paýnama we pul görnüşinde tölär. Qantas azyndan...

10.06.2023 16:56
6775

BSGG: soňky bir aýda dünýäde koronawirusdan ýogalanlaryň sany 47% azaldy

8-nji maýdan 4-nji iýuna çenli dünýäde 1,7 milliondan gowrak adam koronawirus bilen keselledi, 10,4 müňden gowrak adam aradan çykdy. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň penşenbe güni agşam beren habaryna görä...

26.04.2023 23:55
9651

Ýaponiýa 29-njy aprelden COVID-19 sebäpli ähli giriş çäklendirmelerini ýatyrar

Ýaponiýanyň häkimiýetleri 29-njy aprelden koronawirus sebäpli hereket edýän girişde çäklendiriji çäreleri ýatyrmakçy bolýar. Bu barada Kyodo agentligi habar berdi diýip, TASS belleýär. Ilkibaşda çäklendirmeleri...