Özbegistan atçylyk boýunça Türkmenistanyň tejribesini öwrenýär

  • 10.08.2022 11:00
  • 9842
Özbegistan atçylyk boýunça Türkmenistanyň tejribesini öwrenýär

Türkmenistan Özbegistanyň çäginde arassa ganly sport atlaryny kemala getirmäge we köpeltmäge gönükdirilen bilelikdäki ylmy taslamany işläp taýýarlamaga gatnaşar.  Bu barada Özbegistanyň oba hojalyk ministriniň orunbasary Gahryman Ýuldaşewiň ýolbaşçylygyndaky özbek wekiliýetiniň golaýda Türkmenistana amala aşyran iş saparynyň çäklerinde degişli ylalaşyk gazanyldy. 

ORIENT neşiriniň berýän habaryna görä, özbek wekiliýetiniň saparynyň çäklerinde "Türkmen atlary" döwlet birleşiginiň we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirilip, Özbegistanda atçylygy ösdürmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň dowamynda Özbegistanyň çäginde arassa ganly sport atlaryny kemala getirmäge we köpeltmäge gönükdirilen bilelikdäki ylmy taslamany işläp taýýarlamak boýunça ylalaşyk gazanyldy.


28.01.2023 08:45
24621

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10347

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
17284

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...

24.01.2023 08:26
42257

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi sürüjilik okuwlarynyň nyrhnamalaryny täzeledi

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi saýtynda sürüjilik okuwlaryny geçip, sürüjilik şahadatnamalaryny almak isleýänler üçin täze nyrhnamalaryny çap etdi. Okuwlaryň tölegi sürüjilik...