Awazada täze «Rowaç» kottejler toplumy ulanmaga berildi

  • 01.08.2022 12:40
  • 20291
Awazada täze «Rowaç» kottejler toplumy ulanmaga berildi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa şu günden dynç alşa çykan Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşiri habar berdi.

Habar berlişi ýaly, dabaranyň geçirilýän ýerinde döwlet Baştutanyny Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Balkan welaýatynyň häkimi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy garşylady. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlary tarapyndan ýörite taýýarlanan joşgunly aýdym-sazly çykyşlar ýerine ýetirildi.
Prezident Serdar Berdimuhamedow täze gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň toý bagyny kesip, onuň hyzmat ediş merkezinde, kottejlerde, ýanaşyk deňiz kenarynda raýatlaryň göwnejaý dynç almagy üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.
Ýeri gelende bellesek, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan «Sabyrly maşgala» hususy kärhanasynyň, «Kent gurluşyk» hem-de «Güneşli deňiz» hojalyk jemgyýetleriniň buýurmalary esasynda gurlan täze toplum häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän 2 gatly kottejleriň 48-sini özünde jemleýär. Umumy meýdany 10 gektara deň bolan kottejler toplumynyň gurluşygyna geçen ýylyň ýanwarynda badalga berildi. Onuň açylmagy bilen, 200-e golaý täze iş orny döredi. Toplumyň çägindäki standart, maşgala we lýuks görnüşli 10, 16, 18 otagly kottejlerde dynç almaga gelýän raýatlar üçin ähli zerur mümkinçilikler göz öňünde tutulandyr.


şu gün 10:01
8764

Milli senenamada Ýaldyrakdan öňki döwür başlanýar. Munda howa biçak gyzýar

22-nji iýuldan 12-nji awgusta çenli milli senenamada Üçýyldyz döwri dowam edýär. Bu döwür howa biçak gyzyp, jöwzaly günler hatar bolup gelýär, epgekli ýeller öwsüp durýar. “Göräýmäge, onçakly uzaga çekmese-de,...

şu gün 01:16
2286

Noýabr aýynda Türkmenistanda “Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly geçiriler

2024-nji ýylyň 4-5-nji noýabrynda ýurdumyzda “Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly geçirmek meýilleşdirilýär. Degişli teklibi wise-premýer M.Mämmedowa 19-njy iýulda Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanynyň...

16.07.2024 11:12
11674

Aşgabatda Awtokombinat — Awtomenzil ugry boýunça täze awtobus ugry işe girizildi

2024-nji ýylyň 14-nji iýulyndan Aşgabatda 72-nji «Awtokombinat — Awtomenzil» ugry boýunça täze awtobus gatnawy ýola goýuldy.  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň...

15.07.2024 16:28
4092

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 15 – 21-nji iýulda görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň kinoteatrlarynda tomaşaçylar üçin şu hepde komediýa, horror, hereketli film ýaly dürli žanrdaky filmler, şeýle-de multfilmler hödürlenýär. “Aşgabat” kinoteatry: Duşenbe güni (15-nji iýul) 17:00 –...