BMG Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen nobatdaky Kararnamany kabul etdi

  • 30.07.2022 02:40
  • 9953
BMG Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen nobatdaky Kararnamany kabul etdi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Merkezi Aziýada parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnama kabul edildi. 19 döwlet bolsa onuň awtordaşy hökmünde çykyş etdi. BMG-niň Nýu-Ýork şäherindäki ştab-kwartirasyndan gelip gowşan bu hoş habar barada 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde aýdyldy.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer, daşary işler ministri Prezident Serdar Berdimuhamedowy ýurdumyzyň bu daşary syýasy ýeňşi bilen gutlap, munuň döwlet Baştutanymyzyň syýasy we ykdysady durnuklylygyň saklanylmagyna, sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylyk, ynanyşmak medeniýetiniň berkidilmegine, häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň oňyn çözgüdine gönükdirilen işjeň syýasatynyň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň subutnamasydygyny nygtady.
Döwlet Baştutany ähli watandaşlarymyzy täze Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, onda dünýä bileleşigi tarapyndan resmi taýdan berkidilen aýratyn çözgütlere ünsi çekdi. Hususan-da, bu möhüm resminama BMG-niň Baş Assambleýasy Merkezi Aziýa sebitiniň parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy diýen halkara hukuk derejesini resmi taýdan yglan edýär; guramanyň ähli agzalaryny Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy saklamaga, sebitdäki döwletleriň özygtyýarlylygyna, syýasy garaşsyzlygyna we çäkleriniň bitewüligine hormat goýmaga çagyrýar; Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň guralynyň halkara parahatçylygy we syýasy durnuklylygy üpjün etmekdäki aýratyn ähmiýetini ykrar edýär; her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeliginiň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň her ýylky duşuşyklaryny guramagy düzgünleşdirýär; Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan her bäş ýyldan yzygiderli esasda Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny bellemegi kesgitleýär; Baş Assambleýanyň gün tertibinde «Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly meseläni hemişelik esasda berkidýär.


düýn 16:22
13348

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

düýn 16:11
9535

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

düýn 16:06
12619

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

düýn 08:48
4427

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...