BMG Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen nobatdaky Kararnamany kabul etdi

  • 30.07.2022 02:40
  • 10006
BMG Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen nobatdaky Kararnamany kabul etdi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Merkezi Aziýada parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnama kabul edildi. 19 döwlet bolsa onuň awtordaşy hökmünde çykyş etdi. BMG-niň Nýu-Ýork şäherindäki ştab-kwartirasyndan gelip gowşan bu hoş habar barada 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde aýdyldy.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer, daşary işler ministri Prezident Serdar Berdimuhamedowy ýurdumyzyň bu daşary syýasy ýeňşi bilen gutlap, munuň döwlet Baştutanymyzyň syýasy we ykdysady durnuklylygyň saklanylmagyna, sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylyk, ynanyşmak medeniýetiniň berkidilmegine, häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň oňyn çözgüdine gönükdirilen işjeň syýasatynyň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň subutnamasydygyny nygtady.
Döwlet Baştutany ähli watandaşlarymyzy täze Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, onda dünýä bileleşigi tarapyndan resmi taýdan berkidilen aýratyn çözgütlere ünsi çekdi. Hususan-da, bu möhüm resminama BMG-niň Baş Assambleýasy Merkezi Aziýa sebitiniň parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy diýen halkara hukuk derejesini resmi taýdan yglan edýär; guramanyň ähli agzalaryny Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy saklamaga, sebitdäki döwletleriň özygtyýarlylygyna, syýasy garaşsyzlygyna we çäkleriniň bitewüligine hormat goýmaga çagyrýar; Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynyň guralynyň halkara parahatçylygy we syýasy durnuklylygy üpjün etmekdäki aýratyn ähmiýetini ykrar edýär; her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeliginiň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň her ýylky duşuşyklaryny guramagy düzgünleşdirýär; Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan her bäş ýyldan yzygiderli esasda Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny bellemegi kesgitleýär; Baş Assambleýanyň gün tertibinde «Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly meseläni hemişelik esasda berkidýär.


düýn 22:20
6540

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
17776

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
28610

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...

03.02.2023 23:59
27146

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...