Türkmen gallaçylary 1,5 mln tonna golaý galla tabşyryp, şertnamany berjaý etdiler

  • 30.07.2022 01:57
  • 4697
Türkmen gallaçylary 1,5 mln tonna golaý galla tabşyryp, şertnamany berjaý etdiler

29-njy iýulda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde türkmen gallaçylarynyň Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý galla hasylyny tabşyrmak bilen, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý edendikleri baradaky hoş habar mälim edildi. Bu barada oba hojalyk boýunça wise-premýer A.Ýazmyradow hasabat berdi.

«Ussat kärendeçilerimiziň, hususy önüm öndürijilerimiziň, mehanizatorlarymyzyň, alymlarymyzyň, galla hasylyny ösdürip ýetişdirmekde we ýitgisiz ýygnap almakda uly işleri alyp barýan her bir adamyň agzybirlikli, yhlasly çeken zähmeti netijesinde şeýle belent sepgide ýetildi» diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow edermen gallaçy daýhanlary we ähli türkmen halkyny gazanylan zähmet ýeňşi bilen gutlady.

Hususan-da, döwlet Baştutany ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da berkitmek üçin gallanyň bol hasylynyň öndürilmeginde gazanylan bu ajaýyp zähmet ýeňşinde welaýatlarymyzyň etraplaryndaky gallaçylyk hojalyklarynyň, hususy önüm öndürijileriň, öňdebaryjy gallaçy daýhanlaryň we ähli oba hojalyk işgärleriniň her biriniň mynasyp goşandynyň bardygyny belledi.


şu gün 08:31
1213

Türkmenistanyň Prezidenti gyrgyz kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň döwlet Baştutany Sadyr Žaparowy doglan güni bilen gutlady. «Siziň parasatly hem öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Gyrgyzystan ösüşiniň täze tapgyryna...

düýn 16:06
7306

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi

Şu gün, 7-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygy hanym Sahiba Gafarowany...

06.12.2022 12:25
23405

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Frankfurtdan Türkmenistana uçuşlary Aşgabada gonar

7-nji dekabrdan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Maýn boýundaky Frankfurtdan gatnawlary Aşgabada ýerine ýetirilip başlanar. 2022-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda howa gatnawlarynyň...

06.12.2022 12:07
9840

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysyny kabul etdi

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Raşid Meredow Azerbaýjanyň Liderine...