Eýranyň nebit eskportyndan girdejisi dört aýyň içinde 580% artdy

  • 27.07.2022 19:12
  • 5681
Eýranyň nebit eskportyndan girdejisi dört aýyň içinde 580% artdy

Eýranyň nebitiň eksportynyň hasabyna girdejisi üstümizdäki ýylyň soňky dört aýynyň içinde 580% artdy. Bu barada sişenbe güni respublikanyň hökümetiniň ykdysady meseleler boýunça resmi wekili Ahsan Handuzi habar berdi diýip, TASS ýazýar.

"Nebitiň eksportyndan we salgytlardan gelýän girdeji şu ýylyň birinji dört aýynyň (eýran senenamasy boýunça ýyl 2022-nji ýylyň 21-nji martyndan başlandy) dowamynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, degişlilikde 580% we 200% artdy" - diýip, IRNA agentligi onuň sözlerini getirýär. Hökümetiň wekiliniň sözlerine görä, girdejileriň ýokarlanmagy "nebitiň eksportynyň artmagy we býujet hakyndaky kanunyň çäklerinde gyzyl puluň gymmatynyň üýtgemegi (ýurduň içinde) bilen bagly".

Owal Eýranyň hökümeti eksport-import operasiýalary üçin dollaryň resmi bellenen, bazaryňkydan takmynan 5-6 esse pes bahasyny ulanmakdan ýüz öwürmek baradaky karara gelipdiler.


06.12.2022 23:34
6234

OPEK+ ministrleri nebit çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklamagy karar etdiler

OPEK+ ministrleri  nebit  çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklap galmagy karar etdiler diýip, bileleşigiň metbugat relizinde aýdylýar. OPEK+ ministrleriniň gözegçilik komitetiniň indiki duşuşygyny 1-nji fewralda...

29.11.2022 14:07
8130

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
10055

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

17.11.2022 08:08
5293

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...