Türkmenistanda 2020-nji ýylda edilen işleriň ýyl ýazgysy çapdan çykdy

  • 27.07.2022 18:50
  • 8028
Türkmenistanda 2020-nji ýylda edilen işleriň ýyl ýazgysy çapdan çykdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan taýýarlanylan «Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitabyň 14-nji tomy çapdan çykdy. Neşirde türkmen döwletiniň içeri we daşary syýasatynyň ähli ugurlaryny şöhlelendirýän 2020-nji ýylyň has möhüm materiallarydyr makalalary ýygnalyp, olarda ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş, ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler öz beýanyny tapdy.

Kitapdaky işlerde, şol sanda statistiki maglumatlarda durmuş-ykdysady ösüşiň ähli ugurlarynda gazanylan hem-de Watanymyzy täze sepgitlere tarap alyp barýan köpugurly üstünlikler şöhlelendirilýär. Neşiriň sahypalarynda Watanymyzyň durmuşynda bolup geçen milli we halkara ähmiýetli esasy wakalar öz beýanyny tapýar.
Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň ýyl ýazgylary ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolan gününiň 25 ýyllygynyň şanly senesi ýaly möhüm syýasy waka bilen dabaralandy. 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahat ýylyň esasy çäreleriniň biri boldy. Neşiriň materiallarynda 25-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi öz beýanyny tapdy. Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemleri boýunça halkyň wekilleri tarapyndan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanun kabul edildi. Bu hukuk resminamasyna laýyklykda, iki palatadan — Mejlisden we Halk Maslahatyndan ybarat bolan milli parlamentiň — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň hil taýdan täze gurluşy döredildi.
Dürli forumlar, duşuşyklar baradaky materiallar oňyn Bitaraplyk hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan döredijilikli, netijeli daşary syýasatymyzyň ynsanperwer ugurlydygyna şaýatlyk edýär. Bu forumlaryň we duşuşyklaryň çäklerinde ählumumy meseleleri çözmek boýunça netijeli başlangyçlar beýan edildi.
«Ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly kitapda ýerleşdirilen materiallar nazary we tejribe taýdan gymmatly bolup, olar taryhçylar, syýasatşynaslar, jemgyýeti öwrenijiler üçin Türkmenistanyň häzirki zaman ideologiýasynyň, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň, milli maksatnamalaryň ähmiýetiniň mazmunyny we manysyny beýan edýän möhüm ylmy-resmi hem-de maglumat çeşmelerine öwrüler.


düýn 21:18
1342

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Şu gün, 1-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow COP28 maslahatynyň çäklerinde BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň...

düýn 21:06
2279

Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Prezident Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany...

düýn 20:58
2431

Türkmenistan BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak başlangyjyny tassyklady

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar...

düýn 19:46
3108

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Dubaýda dowam edýän BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň (COP-28) plenar mejlisinde eden çykyşynda habar...