«Ýewrowideniýe-2023» Beýik Britaniýada geçiriler

  • 26.07.2022 14:01
  • 3552
«Ýewrowideniýe-2023» Beýik Britaniýada geçiriler

«Ýewrowideniýe» halkara aýdym-saz bäsleşigi Ukrainada däl-de, Beýik Britaniýada geçer diýip, guramaçylar habar berdiler.

«Ýewropanyň ýaýlymlar birleşigi (EBU) we BBC «Ýewrowideniýe-2023» aýdym bäsleşigi Beýik Britaniýada geçer diýip tassyklaýarlar» diýip, bäsleşigiň saýtyndaky habarda aýdylýar.
Şol bir wagtda, Ukrainanyň  "uly bäşlik" (bäsleşigiň döredilmegine uly goşant goşan ýurtlar) bilen bäsleşigiň grand-finalyna  awtomatik usulda çykjakdygy takyklanýar. "Uly bäşlige" girýänler, düzgüne görä, finala ýarym finala gatnaşmazdan çykýarlar. Şeýle-de, guramaçylar öňde duran şüweleňe "ukrain elementlerini" ornaşdyrmagy göz öňünde tutýarlar.
Bäsleşigiň haýsy şäherde geçiriljegi biraz gijräk kesgitlener.
Ukrainadaky ýagdaý sebäpli bäsleşigi ol ýerde geçirmezlik kararyna gelnendigi barada owal guramaçylar habar beripdi. Bäsleşigi başga ýere geçirmekde "howpsuzlyk nukdaýnazaryndan"   ugur alyndy.
Turinde (Italiýa) geçen "Ýewrowideniýe-2022"-de  özüniň Stefania kompozisiýasy bilen Ukrainadan gelen Kalush Orchestra topary ýeňiji boldy. Ikinji ýere özüniň Space man aýdymy bilen Beýik Britaniýanyň wekili Sem Raýder mynasyp boldy.
"Ýewrowideniýe" 1956-njy ýyldan bäri geçirilýär.


düýn 14:43
7829

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...

29.11.2022 13:23
9244

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...

27.11.2022 17:18
12623

Britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll maýyplygy bolan ilkinji astronawt bolar

Ýewropanyň kosmos agentligi (EKA) 17 sany täze astronawtyň adyny mälim etdi, olaryň arasynda britaniýaly lukman we paralimpiýaçy Jon Makfoll hem bar. EKA-nyň 41 ýaşly täze astronawty taryhda maýyplygy bolan ilkinji...

24.11.2022 16:00
3006

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder

«Ýewrowideniýe-2023-de» ses bermegiň täze düzgünleri hereket eder. Indi bu bäsleşige gatnaşyjylaryň ykbalyny diňe tomaşaçylar çözer diýip, bäsleşigiň resmi saýtynda habar berilýär. Emin agzalaryny halkara saz bäsleşiginiň...