Serdar Berdimuhamedow “Polimeksiň” ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi

  • 28.06.2022 11:53
  • 12890
Serdar Berdimuhamedow “Polimeksiň” ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi

27-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň “Polimeks Inşaat ve Sanayi A.Ş.” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanjany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutany we “Polimeks” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň geljekki meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Ykdysadyýetiň senagatlaşdyrylmagy, pudaklaýyn düzümleriň düýpli döwrebaplaşdyrylmagy, toplumlaýyn binagärlik-şähergurluşyk konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijeli işewür gatnaşyklary ösdürmek üçin oňyn şertleri üpjün edýär. Şunda täzeçil usullaryň, ylmy-tehniki ösüşiň öňdebaryjy gazananlarynyň önümçilige giňden ornaşdyrylmagyna, ýerine ýetirilýän işleriň hemmesinde ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Erol Tabanja “Polimeks” kompaniýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegi özi üçin uly hormat saýýandygyny belläp, bilelikdäki täze taslamalaryň durmuşa geçirilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady.


şu gün 13:59
25

Türkiýeden gelen wekiliýet Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda duşuşyk geçirdi

6-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory A.Annamuradowyň Türkiýäniň wise-prezidentiniň Diwanynyň Adam serişdeleri boýunça ofisiniň başlygy Salim Ataýyň arasynda...

şu gün 13:47
61

Türkmenistan 2024 — 2028-nji ýyllar üçin BMG-niň Ilat we ösüş komissiýasynyň agzalygyna saýlandy

Türkmenistan biragyzdan BMG-niň 2024 — 2028-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş komissiýasynyň agzalygyna saýlandy. Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň habar bermegine görä, degişli karar 5-nji dekabrda...

şu gün 13:42
110

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyz Arkadag şäherine baryp gördi

Türkmenistanda saparda bolan Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Arkadag şäherine baryp gördi. Arkadag şäherindäki Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde türkiýeli...

şu gün 13:36
211

Türkmenistan bilen Türkiýäniň söwda dolanyşygy ýylyň ahyrynda 3 milliard dollara golaýlar — Jewdet Ýylmaz

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýylmaz Aşgabatda geçirilen Türkmen-türk işewürlik forumynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygynyň möçberiniň 2022-nji ýylda 2 milliard dollardan geçendigini, şu ýylyň 11 aýynda...