Serdar Berdimuhamedow “Polimeksiň” ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi

  • 28.06.2022 11:53
  • 12812
Serdar Berdimuhamedow “Polimeksiň” ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi

27-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň “Polimeks Inşaat ve Sanayi A.Ş.” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanjany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutany we “Polimeks” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň geljekki meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Ykdysadyýetiň senagatlaşdyrylmagy, pudaklaýyn düzümleriň düýpli döwrebaplaşdyrylmagy, toplumlaýyn binagärlik-şähergurluşyk konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijeli işewür gatnaşyklary ösdürmek üçin oňyn şertleri üpjün edýär. Şunda täzeçil usullaryň, ylmy-tehniki ösüşiň öňdebaryjy gazananlarynyň önümçilige giňden ornaşdyrylmagyna, ýerine ýetirilýän işleriň hemmesinde ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Erol Tabanja “Polimeks” kompaniýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegi özi üçin uly hormat saýýandygyny belläp, bilelikdäki täze taslamalaryň durmuşa geçirilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady.


düýn 17:24
4812

Latwiýa Türkmenistan bilen ulag hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak isleýär

Latwiýa Türkmenistan bilen ulag pudagynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirýär. Bu barada Trend habar berýär. Latwiýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi: bu howa...

düýn 11:09
7341

Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün, 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanandan soňra...

düýn 11:01
13203

Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy

Şu gün, 27-nji sentýabrda Türkmenistan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny belleýär. Häzirki wagtda Döwlet münberiniň toplumynyň öňündäki meýdançasynda dabaraly ýöriş başlandy. Ir bilen Prezident Serdar Berdimuhamedow...

düýn 09:16
6775

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentini Garaşsyzlyk baýramy bilen gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň adyndan Prezident Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli...