Serdar Berdimuhamedow Tretýakow galereýasynyň gymmatlyklary bilen tanyşdy

  • 11.06.2022 08:19
  • 7974
Serdar Berdimuhamedow Tretýakow galereýasynyň gymmatlyklary bilen tanyşdy

10-njy iýunda Russiýa Federasiýasyna ilkinji resmi saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Moskwanyň çeperçilik muzeýine — Döwlet Tretýakow galereýasyna baryp gördi. Belent mertebeli türkmen myhmany bu ýerde ýerleşdirilen meşhur rus suratkeşleriniň ajaýyp eserleri bilen tanyşdyryldy. 

Ýeri gelende bellesek, Moskwanyň Döwlet Tretýakow galereýasy dünýäniň iň iri çeperçilik muzeýleriniň biridir. Ol 1851-nji ýylda moskwaly täjir Pawel Tretýakow tarapyndan esaslandyrylyp, 1893-nji ýylda resmi taýdan jemgyýetçilik üçin açylypdyr. 

Tretýakow galereýasy Russiýanyň milli sungatynyň esasy muzeýi bolup, ol ýurduň dünýä medeniýetine goşan ägirt uly goşandyny açyp görkezýär. Häzirki wagtda bu çeperçilik toplumy XIX-XX asyrlaryň sungat eserleriniň 190 müňe golaýyny özünde jemleýär.


düýn 23:42
202

Kosmosda düşürilen «Çagyryş» filmi 20-nji aprelde çykar

Kosmosda bölekleýin surata düşürilen, Klim Şipenkonyň režissýorlygyndaky “Çagyryş” filminiň ilkinji görkezilişi 20-nji aprelde  bolar. Bu barada TASS habar berdi. Filmiň görkezilişe çykmaly täze senesi öň "Kinopoisk"...

28.01.2023 08:45
25863

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10681

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
17883

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...